ทำเนียบบุคลากร กองคลัง

เทศบาลตำบลกุดประทาย

นายพิทักษ์ ทองพิเศษ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทำเนียบบุคลากร กองคลัง

เทศบาลตำบลกุดประทาย

นางสาวลดาวัลย์ ประทุมมา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นักวิชาการพัสดุ

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวกรรณิกา เผือกยิ้ม

นักวิชาการจัดเก็บรายได้