ทำเนียบบุคลากร สำนักปลัด

เทศบาลตำบลกุดประทาย

นายชายชัย อักโข

ปลัดเทศบาล

ทำเนียบบุคลากร สำนักปลัด

เทศบาลตำบลกุดประทาย

นายชาญตรี นามวงศ์

หัวหน้าสำนักปลัด

ส.อ.มงคล คำภาแก้ว

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางอภิสรา วงษ์วัน

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายประเสริฐ ไชยศาสตร์

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวสุกฤตา สุมะนา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จ.อ.จงจิต งามสนิท

เจ้าพนักงานป้องกันชำนาญงาน

นางสาวรัตติญา สุภักดิ์

นักการจัดการงานทั่วไป

นายคมสร วาจาสัตย์

นักพัฒนาชุมชน

นายณรงค์ศักดิ์ ระวังดี

นิติกร

.ส.อ.ธนพงศ์ บัวดก

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

นางสาวสมหมาย โพธิสาร

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน