ทำเนียบบุคลากร กองการศึกษา

เทศบาลตำบลกุดประทาย

นางสาวตติมาลย์ บัวหอม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ทำเนียบบุคลากร กองการศึกษา

เทศบาลตำบลกุดประทาย

นางสาวเบญจวรรณ วันนา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวฐาปัจภรณ์ โสดาธาตุ

นักวิชาการศึกษา