ทำเนียบบุคลากร กองช่าง

เทศบาลตำบลกุดประทาย

นายอภิเชษฐ์ คันทักษ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ทำเนียบบุคลากร กองช่าง

เทศบาลตำบลกุดประทาย

นายสรพงษ์ พันโสภา

หัวหน้าฝ่ายการโยธ

นายกิจจา กมุทชาติ

เจ้าพนักงานธุรการ

นายกิตติ จันทร์ปรีดา

นายช่างไฟฟ้า