ประกาศ เทศบาลตำบลกุดประทาย

เรื่อง  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านโนนเจริญ ม.16 ทางไปบ้านหนองแวง ม.14   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

..............................................................................................................................................

ตามประกาศ  เทศบาลตำบลกุดประทาย  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านโนนเจริญ ม.16 ทางไปบ้านหนองแวง ม.14 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ลงวันที่  6  กรกฎาคม  2560 

เนื่องจากรายละเอียดในประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  งานปูผิวทาง Asphaltic Concrete มีความหนาเป็น 0.04 เซนติเมตร ซึ่งความเป็นจริงแล้วต้องมีความหนาเป็น 0.04 เมตร  ตามรูปแบบรายละเอียดปูผิวทาง  Asphaltic  Concrete     

 

                    เทศบาลตำบลกุดประทาย  จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

         

ประกาศ   ณ   วันที่    1    สิงหาคม    พ. . 2560

 

                                                     

(นายวิทยา   สำเภา)

 

นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย