ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ และ ข่าวกิจกรรม

ผู้บริหาร

.

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกุดประทาย

นายวุทิภูมิ สุรเสน

ปลัดเทศบาล

ประกาศ/กำหนดการ

รายการข้อมูลประกาศ/กำหนดการ และ เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายในเด็กปฐมวัย

ประกาศสัญญา ใบสั่งซื้อ วัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายในเด็กปฐมวัย

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุดมสุข

ประกาศใบสั่งจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างธ.ค.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างม.ค.

ประกาศรายไตรมาส ที่ 1

ประกาศรายไตรมาส ที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศใบสั่งจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (สปสช.)

ประกาศใบสั่งซื้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศใบสั่งจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศใบสั่งซื้อ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่2

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่3

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่4

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1ปี2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่2

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่3ปี2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 ปี63

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1ปี2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ 1 ปี 2564 สำนักปลัด

ประกาศโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

ร่างประกาศโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

ประกาศจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)

ประกาศโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In ? Place Recycling) สายทางบ้านหนองแวง หมู่ที่ 14 ? บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 16 ตำบลกุดประทาย

ประกาศโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In ? Place Recycling) สายทางบ้านคำนาแซง หมู่ที่ 9 ? บ้านเหล่า หมู่ที่ 13 ตำบลกุดประทาย

ประกาศโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In ? Place Recycling) สายทางบ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 3 ? บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14 ตำบลกุดประทาย

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำนาแซง หมู่ที่ 9 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ปี63 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยมะไฟเหนือ บ้านกุดเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลกุดประทาย

โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยพูนทรัพย์บ้านแสนสุข ม.20

โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนบก ม.10

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย รพสต. ตำบลนาทุ่ง - โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ม.21

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าโรงเรียนนาทุ่ง บ้านนาทุ่ง ม.3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำนาแซง ม.9

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำนาแซง ม.19

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนกอย ม.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเค็ง ม.7

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนบก ม.10

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสุขสมบูรณ์ ม.8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองคู ม.6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นโนนป่าข่า บ้านอุดมสุข ม.12

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศาลาประชาคม บ้านกุดประทาย ม.5

โครงการก่อสร้างถนนดินข้างวัดป่าคำนาแซง บ้านคำนาแซง ม.9

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยพ่อการ - ห้วยมะไฟกลาง บ้านกุดเจริญ ม.15

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยรุ้งตะวัน บ้านโนนขาม หมู่ที่ 1

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยเรียบห้วยจันดา บ้านกุดประทาย ม.5

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยโศกอื้อ ตอน 2 บ้านเหล่า ม.13

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยสิมมา บ้านกุดเจริญ ม.15

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านนาทุ่ง ม.3 - ม.18 - ม.12 - ทางไปนาโพธิ์

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.16 - ม.14 ซอยนาหนองโน บ้านโนนเจริญ ม.16

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซ.พิกุล บ้านสุขสมบูรณ์ ม.8

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านคำนาแซง ม.9 สายทางสวนปาลม์ตัดสาย ม.4 , ม.19

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายนาโนน ดอนตูมนาห้วยตลุงม.13

โครงการเกรดปรับแต่งถนนลูกรังในเขตพื้นที่ตำบลกุดประทาย

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน บ.สุขสมบูรณ์ ม.8

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซ.ฮ่องเอือด บ้านนาทุ่ง ม.3

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยข้างโรงเรียนบ้านโนนกอย - ต.โพนงาม บ้านโนนกอย หมู่ที่ 4

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยนาโนน บ้านเหล่า หมู่ที่ 13

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยพ่อเฉลิม บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 16

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยพ่อโสภา บ้านแสนสุข หมู่ที่ 20

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยร่องเม็ก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 8

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยสวัสดิ์ บ้านหนองคู หมู่ที่ 6

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยหนองแก บ้านโนนบก หมู่ที่ 10

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านทุ่งแสงตะวัน หมู่ที่ 18 สายทางหน้าบ้านกำนัน

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยเกษตรทฤษฏีใหม่ (พ่อใหญ่จวบ) บ้านสุขสมบูรณ์ ม.8

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองกอก - หนองวัว บ้านโนนขาม หมู่ที่ 1

โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น ห้วยขามบ้านโนนขาม ม.1

โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นวังเจ้าเมือง บ้านโนนบก หมู่ที่ 10

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซ.ศิริแก้ว บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยกกขาม บ้านกุดประทาย หมู่ที่ 5

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยจันดี บ้านแสนสุข หมู่ที่ 11

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยทรายทอง บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 12

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยแม่กรอง - ท่อเหลี่ยม - สะพานไม้ บ้านโนนกอย หมู่ที่ 4

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยยะสูรย์ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 3 - ม.18

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.2 - บ้านแขม ห้วยกว้าง บ้านดอนม่วย หมู่ที่ 2

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.16-ม.7 ทางไปบ้านพ่อยืน ม.16

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซ.หนองม่วง บ้านทุ่งแสงตะวัน ม.18

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซ.หมูขุน บ้านแสนสุข ม.20

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาทุ่ง ม.21 - ม.12 - ตำบลนาโพธิ์

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านแสนสุข หมู่ที่ 11 พุทธวจน สี่แยก หมู่ที่ 16

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.19 - ทางไปตำบลโพนงาม บ้านคำนาแซง ม.19

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ

ราคากลางปร.5โครงการก่อสร้างหอถังประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาทุ่ง ม.๓

โครงการซ่อมแซมฌาปนกิจสถาน (เมรุ) บ้านโนนขาม หมู่ที่ 1

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลกุดประทาย จำนวน 7 ศูนย์

ราคากลางปร.5โครงการขยายเขตประปา หมู่บ้าน บ้านแสนสุข ม.๒๐

โครงการปูแอลฟัลท์ทับผิวคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้าน บ้านดอนม่วย ม.2

โครงการปรับปรุงบ่อน้ำโบราณ (ส่างจาง) บ้านโนนขาม ม.1 ? บ้านโนนเจริญ ม.16 (ห้วยขาม)

โครงการซ่อมแซมห้องน้ำอาคารหอประชุมเทศบาลตำบล กุดประทาย

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านกุดเจริญ ม.15

โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านทุ่งแสงตะวัน หมู่ที่ 18

โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 21

โครงการเกรดปรับแต่งถนนในเขตเทศบาลตำบลกุดประทาย

โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยขาม บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 16

โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยขาม บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 16

โครงการก่อสร้างฌาปนกิจสถาน (เมรุ) บ้านเสียมเจริญ ม.17

โครงการก่อสร้างฌาปนกิจสถาน (เมรุ) บ้านเสียมเจริญ ม.17

โครงการก่อสร้างฌาปนกิจสถาน (เมรุ) บ้านเสียมเจริญ ม.17

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงาน

ประกาศราคากลางก่อสร้างฌาปณสถาน(เมรุ)บ้านเสียมเจริญ ม.17

ราคากลาง ปรับปรุงหอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย

ประกาศราคากลางโครงการเกรดปรับแต่งถนนลูกรังในเขตเทศบาลตำบลกุดประทาย

ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกุดประทาย หมู่ที่ 5

ราคากลางปร.5โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 3

ราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนขาม หมู่ที่ 1

ราคากลางปร.4โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 3

ราคากลางโครงการปูแอลฟัลท์ทับผิวคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้าน บ้านดอนม่วย หมู่ที่ ๒

จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)

จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)

ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In ? Place Recycling) สายทางบ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 3 ? บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14 ตำบลกุดประทาย

ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In ? Place Recycling) สายทางบ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 3 ? บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14 ตำบลกุดประทาย

ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In ? Place Recycling) สายทางบ้านคำนาแซง หมู่ที่ 9 ? บ้านเหล่า หมู่ที่ 13 ตำบลกุดประทาย

ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In ? Place Recycling) สายทางบ้านคำนาแซง หมู่ที่ 9 ? บ้านเหล่า หมู่ที่ 13 ตำบลกุดประทาย

ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In ? Place Recycling) สายทางบ้านหนองแวง หมู่ที่ 14 ? บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 16 ตำบลกุดประทาย

ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In ? Place Recycling) สายทางบ้านหนองแวง หมู่ที่ 14 ? บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 16 ตำบลกุดประทาย

แบบบก.06 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กเล็กเด็กอนุบาลและเด็กป.1-ป.6ในโรงเรียนสังกัดสพฐ.

แบบบก.06 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กเล็กในศพด.

แบบ บก.๐๑โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนขาม หมู่ที่ 1 (วัดป่า) - บ้านหนองกอก (โนนพยอม)

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนกอย หมู่ที่ 4 เชื่อมสายทางบ้านคำนาแซง หมู่ที

แบบบก.๐๑โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดประทาย หมู่ที่ 5 (ซอยกกขาม) เชื่อมตำบลโพนงาม

แบบ บก.๐๑โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดประทาย หมู่ที่ 5 (โนนไฮ)

แบบ บก.๐๑โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองคู หมู่ที่ 6 ถึงวัดป่าคำนาแซง หมู่ที่ 9

แบบ บก.๐๑โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 - บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 16

แบบ บก.๐๑โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคำนาแซง หมู่ที่ 9

แบบ บก.๐๑โครงการซ่อมแซมฝาตะแกรงท่อระบายน้ำ บ่อพัก บ้านกุดประทาย ม.5

แบบ บก.๐๑โครงการเกรดปรับแต่งถนนในเขตเทศบาลตำบลกุดประทาย

แบบบก.01โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14 - บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 (โนนสามแยก)

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14 - บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 (โนนสามแยก)

แบบ บก.01โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14 (ซอยสุรพล) - บ้านทุ่งแสงตะวัน หมู่ที่ 18

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14 (ซอยสุรพล) - บ้านทุ่งแสงตะวัน หมู่ที่ 18

แบบ บก.01โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแสนสุข หมู่ที่ 11 โนนชมพู

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแสนสุข หมู่ที่ 11 โนนชมพู

แบบ บก.01โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14 - บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14 - บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7

แบบบก.01โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14 ซอยวงวรรณ

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14 ซอยวงวรรณ

แบบ บก.01โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดเจริญ หมู่ที่ 15 ( ต่อจากถนนลาดยาง ) - สี่แยกนาประดู่

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดเจริญ หมู่ที่ 15 ( ต่อจากถนนลาดยาง ) - สี่แยกนาประดู่

แบบบก.01โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดเจริญ หมู่ที่ 15 ห้วยมะไฟเหนือ

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดเจริญ หมู่ที่ 15 ห้วยมะไฟเหนือ

แบบบก.01โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดเจริญ หมู่ที่ 15 - ทางไปดอนขวาง (บ้านฝรั่ง)

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดเจริญ หมู่ที่ 15 - ทางไปดอนขวาง (บ้านฝรั่ง)

แบบ บก.01โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเสียมเจริญ หมู่ที่ 17 - บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 16

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเสียมเจริญ หมู่ที่ 17 - บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 16

แบบบก.01โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแสนสุข หมู่ที่ 20 โนนเดือยไก่ (นาหนองโน)

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแสนสุข หมู่ที่ 20 โนนเดือยไก่ (นาหนองโน)

แบบบก.01โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคำนาแซง หมู่ที่ 19 - บ้านโนนสว่าง ตำบลโพนงาม

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคำนาแซง หมู่ที่ 19 - บ้านโนนสว่าง ตำบลโพนงาม

แบบบก.01โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 16 ซอยนาพ่อเฉลิม

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 16 ซอยนาพ่อเฉลิม

แบบ บก.01โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 เชื่อมทางลาดยาง

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 เชื่อมทางลาดยาง ถึง

แบบบก.01โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ 13 ภายในหมู่บ้าน

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ 13 ภายในหมู่บ้าน

แบบบก.0.1โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14 - บ้านแสนสุข หมู่ที่ 20

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14 - บ้านแสนสุข หมู่ที่ 20

แบบบก.01โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งแสงตะวัน หมู่ที่ 18 - บ้านดอนม่วย หมู่ที่ 2

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งแสงตะวัน หมู่ที่ 18 - บ้านดอนม่วย หมู่ที่ 2

แบบบก.01โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 21 (ซอยพ่อใหญ่บัวภา)

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 21 (ซอยพ่อใหญ่บัวภา)

แบบบก.01โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านกุดเจริญ หมู่ที่ 15 - จุดสิ้นสุดถนนลาดยาง

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านกุดเจริญ หมู่ที่ 15 - จุดสิ้นสุดถนนลาดยาง

แบบบก.01โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเหล่า หมู่ที่ 13 ซอยหนองบอน

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเหล่า หมู่ที่ 13 ซอยหนองบอน

แบบ บก.๐๖ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน

แบบ บก.๐๑โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดอนม่วย ม.2 ซ.รอบวัด

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดอนม่วย ม.2 ซ.รอบวัด

แบบ บก.๐๑โครงการก่อสร้างถมที่สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านเหล่า ม.13

ราคากลางโครงการก่อสร้างถมที่สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านเหล่า ม.13

แบบ บก.๐๑โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคำนาแซง ม.9 สายฮองหัวงัว

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคำนาแซง ม.9 สายฮองหัวงัว

แบบบก.01โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดอนม่วย ม.2 สายบ้านดอนม่วย ม.2 บ้านโนนเค็ง ม.7

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดอนม่วย ม.2 สายบ้านดอนม่วย ม.2 บ้านโนนเค็ง ม.7

แบบ บก.๐๑โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนบก ม.10 ซ.หนองแกแยกพ่อบุญเพ็ง

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนบก ม.10 ซ.หนองแกแยกพ่อบุญเพ็ง

แบบ บก.๐๑ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแวง ม.14 ซ.รุ่งทิวา-บ้านโนนเค็ง ม.7

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแวง ม.14 ซ.รุ่งทิวา-บ้านโนนเค็ง ม.7

แบบ บก.๐๑ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านอุดมสุข ม.12 ซ.หนองม่วง

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านอุดมสุข ม.12 ซ.หนองม่วง

แบบ บก.๐๑ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านกุดเจริญ ม.15 ซ.นายเป๋ง

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านกุดเจริญ ม.15 ซ.นายเป๋ง

แบบ บก.๐๑โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น (ห้วยอาลอง) บ้านกุดประทาย หมู่ที่ 5

ราคากลางโครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น (ห้วยอาลอง) บ้านกุดประทาย หมู่ที่ 5

แบบ บก.๐๑โครงการปรับปรุงศพด.บ้านคำนาแซง ม.9

ราคากลางโครงการปรับปรุงศพด.บ้านคำนาแซง ม.9

แบบ บก.๐๑โครงการปรับปรุงศพด.บ้านแสนสุข ม.20

ราคากลางโครงการปรับปรุงศพด.บ้านแสนสุข ม.20

ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมผิวจราจร บ้านหนองแวง ม.14 ทางไปบ้านทุ่งแสงตะวัน ม.18

ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมผิวจราจร บ้านหนองแวง ม.14 ทางไปบ้านทุ่งแสงตะวัน ม.18

ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมผิวจราจร บ้านเสียมเจริญ ม.17 ทางไปบ้านโนนเจริญ ม.16

ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมผิวจราจร บ้านเสียมเจริญ ม.17 ทางไปบ้านโนนเจริญ ม.16

ตารางแสดงวงเงินโครงการเกรดปรับแต่งถนนในเขตเทศบาลตำบลกุดประทาย

ราคากลางโครงการเกรดปรับแต่งถนนในเขตเทศบาลตำบลกุดประทาย

ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกุดประทาย

ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกุดประทาย

ปี63 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำนาแซง หมู่ที่ 9 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ปี63ตารางแสดงวงเงินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนขาม หมู่ที่ 1 ซ.นางน้ำ – บ้านหนองคู หมู่ที่ 6

ปี63ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนขาม หมู่ที่ 1 ซ.นางน้ำ – บ้านหนองคู หมู่ที่ 6

ปี63ตารางแสดงวงเงินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนกอย หมู่ที่ 4 ซ.ภูดิน

ปี63ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนกอย หมู่ที่ 4 ซ.ภูดิน

ปี63ตารางแสดงวงเงินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองคู หมู่ที่ 6 ถึงแยกหนองกอก

ปี63ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองคู หมู่ที่ 6 ถึงแยกหนองกอก

ปี63ตารางแสดงวงเงินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเสียมเจริญ หมู่ที่ 17 – บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7

ปี63ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเสียมเจริญ หมู่ที่ 17 – บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7

ปี63ตารางแสดงวงเงินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเสียมเจริญ หมู่ที่ 17 – หนองกอกบ้านโนนขาม หมู่ที่ 1

ปี63ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเสียมเจริญ หมู่ที่ 17 – หนองกอกบ้านโนนขาม หมู่ที่ 1

ปี63ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองคู ม.6

ปี63ราคากลางคสล.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองคู ม.6

ปี63ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเค็ง ม.7 ทางไปวัดนครแสนคูณ

ปี63ราคากลาง คสล.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเค็ง ม.7 ทางไปวัดนครแสนคูณ

ปี63ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาทุ่ง ม.3 ซ.พ่อกุหลาบ-วัดป่าบ้านนาทุ่ง

ปี63ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาทุ่ง ม.3 ซ.พ่อกุหลาบ-วัดป่าบ้านนาทุ่ง

ปี63ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสุขสมบูรณ์ ม.8 ซ.หน้าศพด

ปี63ราคากลางคสล.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสุขสมบูรณ์ ม.8 ซ.หน้าศพด

ปี63ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนบก ม.10 ข้างประปาหมู่บ้าน - เชื่อมทางหลวงหมายเลข 4072

ปี63ราคากลาง คสล. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนบก ม.10 ข้างประปาหมู่บ้าน - เชื่อมทางหลวงหมายเลข 4072

ปี63ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำนาแซง ม.19

ปี63ราคากลางคสล.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำนาแซง ม.19

ปี63ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาทุ่ง ม.21 ซ.ข้าง รพสต.นาทุ่ง

ปี63ราคากลางคสล.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาทุ่ง ม.21 ซ.ข้าง รพสต.นาทุ่ง

ปี63 ราคากลางจัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้งให้กับศพด.บ้านหนองคู

ปี63 ราคากลางจัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้งให้กับศพด.บ้านกุดประทาย

ปี63 ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานชุดรับแขกเข้ามุม จำนวน 2 ชุด

ปี63 ราคากลางจัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้งให้กับศพด.บ้านโนนบก

ปี63 ราคากลางจัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้งให้กับศพด.บ้านหนองแวง

ปี63 ราคากลาางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านกุดเจริญ ม.15

ปี63 ราคากลาางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านนาทุ่ง ม.3

ปี63 ราคากลาางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านโนนเค็ง ม.7

ปี63 ราคากลาางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านแสนสุข ม.11

ปี63 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดประทาย หมู่ที่ 5 (แยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ปี63 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านดอนม่วย หมู่ที่ 2 หน้าศาลากลางบ้านพ่อเหลี่ยม

ปี63 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 3 ซอยพ่อหนูดอนโค (หนองม่วง)

ปี63 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 หน้าโรงเรียนบ้านโนนเค็ง

ปี63 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 หน้าร้านบิ๊กยง นางพวง

ปี63 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดประทาย หมู่ที่ 5 ซอยวาสนาแยกไปโนนไฮ

ปี63 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนม่วย หมู่ที่ 2 - บ้านทุ่งแสงตะวัน หมู่ที่ 18

ปี63 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนกอย หมู่ที่ 4 ซอยนายบุดดา ถึงบ้านนายคำถา

ปี63 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนขาม หมู่ที่ 1 ซอยหนองกอก

ปี63 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองคู หมู่ที่ 6 (ทางไปหนองกอก)

ปี63 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านคำนาแซง หมู่ที่ 9 ซอยแม่จอม

ปี63 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมลงบ่อพักบ้านกุดประทาย

ปี63 ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยมะไฟเหนือ บ้านกุดเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลกุดประทาย

ปี63 ราคากลางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14

ปี63 ราคากลางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านโนนบก หมู่ที่ 10

ปี63 ราคากลางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านเหล่า หมู่ที่ 13

ปี63 ราคากลางโครงการเปลี่ยนหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุดมสุข หมู่ที่ 12

ราคากลางโครงการติดตั้งบานกระจกอลูมิเนียมภายในสำนักงานเทศบาล

ปี64 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนบก ม.10 ซ.หนองแก

ปี64 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแสนสุข หมู่ที่ 11 ทางไปบ้านนาประดู่ ต.คำครั่ง

ปี64 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 12 ซอยทรายทอง

ปี64 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 12 ซอยสามอำเภอ

ปี64 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแสนสุข หมู่ที่ 20 ทางไปโนนเดือยไก่

ปี64 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ 13 ซอยนายสมหวัง

ปี64 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14 - บ้านแสนสุข หมู่ที่ 20

ปี64 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเสียมเจริญ หมู่ที่ 17 - บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 16

ปี64 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านภายในหมู่บ้าน บ้านคำนาแซง หมู่ที่ 19 ซอยอดีตผู้ใหญ่บ้าน ม.9 นายสมัย

ปี64 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 16 ทางไปบ้านแสนสุข หมู่ที่ 11

ปี64 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 16 ทางไปบ้านเสียมเจริญ หมู่ที่ 17

ปี64 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่งแสงตะวัน หมู่ที่ 18 ซอยทุ่งเจริญ

ปี64 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14 - บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 ( หน้าบ้านนายสุพัด)

ปี64 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดเจริญ หมู่ที่ 15 ซ.หมอลำ

ปี64 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดเจริญ หมู่ที่ 15 ทางไปห้วยมะไฟ

ปี64 ราคากลางโครงการเกรดปรับแต่งถนนในเขตเทศบาลตำบลกุดประทาย

ปี64 ราคากลางงานจ้างซ่อมแซมภายในอาคารเทศบาล

ปี64 เงินกู้ ๒.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนม่วย หมู่ที่ 2 ทางไปดอนใหญ่ ต.บ้านแขม อ.พิบูลฯ

ปี64 เงินกู้ ๓.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านดอนม่วย หมู่ที่ 2 - บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7

ปี64 เงินกู้ ๔.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 3 ซอยพ่อหนูดอนโค (หนองม่วง) (ตอน 2 )

ปี64 เงินกู้ ๕.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 3 ซอยพ่อกุหลาบ ทางไปวัดป่าบ้านนาทุ่ง

ปี64 เงินกู้ ๖.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนกอย หมู่ที่ 4 - ซอยหลังโรงเรียนบ้านโนนกอย

ปี64 เงินกู้ ๗.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนกอย หมู่ที่ 4 ข้าง รพ. สต. บ้านโนนกอย

ปี64 เงินกู้ ๘.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนกอย หมู่ที่ 4 - ทางไปประตูโขงบ้าน

ปี64 เงินกู้ ๙.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนกอย หมู่ที่ 4 แยกโนนป่าจิก - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14

ปี64 เงินกู้ ๑๐.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนกอย หมู่ที่ 4 ซอยหน้าบ้านพ่อใหญ่เขียน

ปี64 เงินกู้ ๑๑.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนกอย หมู่ที่ 4 ซอยตัดเส้นกลางบ้านไปวัดโนนกอย

ปี64 เงินกู้ ๑๒ ราคากลางปร.4โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดประทาย หมู่ที่ 5 ทางไปโนนไฮ

ปี64 เงินกู้ ๑๒ ราคากลางปร.5โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดประทาย หมู่ที่ 5 ทางไปโนนไฮ

ปี64 เงินกู้ ๑๓.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองคู หมู่ที่ 6 - ทางไปบ้านคำนาแซง หมู่ที่ 9

ปี64 เงินกู้ ๑๔.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองคู หมู่ที่ 6 - ทางหนองกอก

ปี64 เงินกู้ ๑๕.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 ทางไปวัดนครแสนคูณ (ตอน 3)

ปี64 เงินกู้ ๑๖.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 หน้าโรงเรียนบ้านโนนเค็ง (ตอน 2 )

ปี64 เงินกู้ ๑๗.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 - บ้านดอนม่วย หมู่ที่ 2

ปี64 เงินกู้ ๑๘.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 - บ้านเสียมเจริญ หมู่ที่ 17

ปี64 เงินกู้ ๑๙.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 หน้าร้านค้าบิ๊กยงนางพวง (ตอน2)

ปี64 เงินกู้ ๒๐.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ทางไปตำบลนาโพธิ์

ปี64 เงินกู้ ๒๑.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำนาแซง หมู่ที่ 9 ( บ้านคำนาแซง - แก้งยาง )

ปี64 เงินกู้ ๒๒.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำนาแซง หมู่ที่ 9 ซอยนาพ่อผัน

ปี64 เงินกู้ ๒๓.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนบก หมู่ที่ 10 ซอยประปาหมู่บ้าน (ตอน 2)

ปี64 เงินกู้ ๒๔.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนบก หมู่ที่ 10 ทางไปหนองแวง หมู่ที่ 14 (ท่อเหลี่ยม)

ปี64 เงินกู้ ๒๕.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนบก หมู่ที่ 10 (ซอยสะพานไม้) - บ้านแสนสุข หมู่ที่ 11

ปี64 เงินกู้ ๒๖.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแสนสุข หมู่ที่ 11 ทางไปบ้านนาประดู่ ต.คำครั่ง (ตอน 2)

ปี64 เงินกู้ ๒๗.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแสนสุข หมู่ที่ 11ทางไปสำนักสงฆ์พุทธวจน - บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 16

ปี64 เงินกู้ ๒๘.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 12 ซอยทรายทอง (ตอน2)

ปี64 เงินกู้ ๒๙.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 12 ซอยหนองม่วง

ปี64 เงินกู้ ๓๐.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านเหล่า หมู่ที่ 13 ซอยนายสมหวัง

ปี64 เงินกู้ ๓๑.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเหล่า หมู่ที่ 13 ข้างวัดบ้านเหล่านาหนองไผ่ทางไป บ้านโนนกอย หมู่ที่ 4

ปี64 เงินกู้ ๓๒.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14 - บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 หน้าบ้านนายสุพัด (ตอน2)

ปี64 เงินกู้ ๓๓.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14 - ทางแยกหนองสองแมว - บ้านโนนบก หมู่ที่ 10

ปี 64 เงินกู้ ๓๔.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดเจริญ หมู่ที่ 15 ห้วยมะไฟกลาง

ปี64 เงินกู้ ๓๕.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดเจริญ หมู่ที่ 15 ซอยดอนขวาง

ปี64 เงินกู้ ๓๖.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดเจริญ หมู่ที่ 15 - บ้านโนนกอย หมู่ที่ 4 (สะพานไม้)

ปี64 เงินกู้ ๓๗.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดเจริญ หมู่ที่ 15 - เส้นนาประดู่

ปี64 เงินกู้ ๓๘.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 16 - บ้านแสนสุข หมู่ที่ 11

ปี64 เงินกู้ ๓๙.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 16 - บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7

ปี64 เงินกู้ ๔๐.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 16 - บ้านเสียมเจริญ หมู่ที่ 17

ปี64 เงินกู้ ๔๑.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 16 - ซอยชุมพล

ปี64 เงินกู้ ๔๒.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเสียมเจริญ หมู่ที่ 17 - บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7

ปี64 เงินกู้ ๔๓.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเสียมเจริญ หมู่ที่ 17 - บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 16 (ตอน 2)

ปี64 เงินกู้ ๔๔.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเสียมเจริญ หมู่ที่ 17หน้าวัดเสียมเจริญ ทางไปหนองสองห้อง

ปี64 เงินกู้ ๔๕.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่งแสงตะวัน หมู่ที่ 18 ซอยทุ่งเจริญ

ปี64 เงินกู้ ๔๖.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านคำนาแซง หมู่ที่ 19 ซอยหอถังประปา

ปี64 เงินกู้ ๔๗.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านคำนาแซง หมู่ที่ 19 ซอยบ้านคำนาแซง - บ้านโนนกอย หมู่ที่ 4

ปี64 เงินกู้ ๔๘.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านคำนาแซง หมู่ที่ 19 ซอยแยกบ้านนายบัญชา

ปี64 เงินกู้ ๔๙.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านคำนาแซง หมู่ที่ 19 ซอยแยกบ้านแม่ใหญ่ม้วน

ปี64 เงินกู้ ๕๐.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านคำนาแซง หมู่ที่ 19 ซอยแยกบ้านพ่อใหญ่แปลง

ปี64 เงินกู้ ๕๑.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 21 ทางไปตำบลนาโพธิ์

ปี64 เงินกู้ ๕๒.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 21 ซอยดอนบาก

ปี64 โครงการเงินกู้ทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล แบบบก.01 โครงที่ 1 ถึง 10

ปี64 โครงการเงินกู้ทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล แบบบก.01 โครงที่ 11 ถึง 19

ปี64 โครงการเงินกู้ทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล แบบบก.01 โครงที่ 20 ถึง 25

ปี64 โครงการเงินกู้ทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล แบบบก.01 โครงที่ 26 ถึง 35

ปี64 โครงการเงินกู้ทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล แบบบก.01 โครงที่ 36 ถึง 42

ปี64 โครงการเงินกู้ทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล แบบบก.01 โครงที่ 43 ถึง 52

ปี64 เงินกู้ ๑.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนขาม หมู่ที่ 1 ซอยหนองกอก (ตอน3)

ปี64 แบบ บก.๐๑โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านกุดประทาย หมู่ที่ 5 (สี่แยกร้านค้าชุมชนหมู่บ้าน) ทางไปห้วยจันดา

ปี64 ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านกุดประทาย หมู่ที่ 5 (สี่แยกร้านค้าชุมชนหมู่บ้าน) ทางไปห้วยจันดา

ปี64 ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหน้าสำนักงานเทศบาล

ปี64 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคำนาแซง หมู่ที่ 9 ซอยลุงช้าง (ใกล้วัดป่าคำนาแซง)

ปี64 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคำนาแซง หมู่ที่ 19 ทางไปท่าเสือคอย

ปี64 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนกอย หมู่ที่ 4 ไปสะพานไม้โนนสว่าง

ปี64 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 ทางไปคลองชลประทาน

ปี64 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 ทางไปวัดนครแสนคูณ

ปี64 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 12 ซอยสามอำเภอ

ปี64 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนาทุ่ง ม.3 ซ.คอกหมู - ซ.ทรายทอง ม.12

ปี64 แบบบก.06 ราคากลางโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบภูมิสารสนเทศ (ระยะที่ ๑ การจัดทำแผนที่แม่บท) เขตเทศบาลตำบลกุดประทาย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพูนทรัพย์ บ้านแสนสุข หมู่ที่ 20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนบก ม.10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง โครงการปป.ถนนลูกรังซ.แม่กรอง-บ.โนนกอยม.4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนบก หมู่ที่ 10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินข้างวัดป่าคำนาแซง บ.คำนาแซง ม. 9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยสิมมา บ้านกุดเจริญ หมู่ที่ 15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซ.พ่อการ - ห้วยมะไฟกลาง ม.15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซ.โศกอื้อ ตอน ๒ บ.เหล่า ม. ๑๓

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยรุ้งตะวัน บ้านโนนขาม หมู่ที่ 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 3 - ม.18 - ม.12 -

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.16 - ม.14 ซอยนาหนองโน บ้านโนนเจริญ ม.16

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังซ.เรียบห้วยจันดาบ.กุดประทาย ม. 5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเกรดปรับแต่งถนนลูกรังในเขตพื้นที่ตำบลกุดประทาย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซซ.ถนนลาดยาง ภายในหมู่บ้าน บ.สุขสมบูรณ์ ม. 8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซซ.ถนนลูกรัง ซ.ข้างรร.บ.โนนกอย - ต.โพนงาม ม. 4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซ.ร่องเม็ก บ.สุขสมบูรณ์ ม. ๘

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยนาโนน บ้านเหล่า หมู่ที่ ๑๓

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยพ่อเฉลิม บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 16

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยพ่อโสภา บ้านแสนสุข หมู่ที่ 20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยสวัสดิ์ บ้านหนองคู หมู่ที่ 6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยหนองแก บ้านโนนบก หมู่ที่ ๑๐

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยฮ่องเอือด บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น ห้วยขาม บ้านโนนขาม หมู่ที่ ๑

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปป.ถนนลูกรัง ซ.หนองม่วง บ.ทุ่งแสงตะวัน ม. ๑๘

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปป.ถนนลูกรัง ม.๑๖ - ม.๗ ทางไปบ้านพ่อยืน บ.โนนเจริญ ม. ๑๖

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปป.ถนนลูกรัง ม.๑๙ - ทางไปต.โพนงาม บ.คำนาแซง ม. ๑๙

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยทรายทอง บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยกกขาม บ้านกุดประทาย หมู่ที่ ๕

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยจันดี บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑๑

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยยะสูรย์ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๔

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยศิริแก้ว บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๔

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยหมูขุน บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๒๐

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ.นาทุ่ง ม. ๒๑ - ม.๑๒ - ต.นาโพธิ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๑๘

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง ม.๒ - บ้านแขมห้วยกว้าง บ้านดอนม่วย ม.๒

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างคสล.ซ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลนาทุ่ง - โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ม.21

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าโรงเรียนนาทุ่ง บ้านนาทุ่ง ม.3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำนาแซง ม.9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำนาแซง ม.19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนกอย ม.4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเค็ง ม.7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสุขสมบูรณ์ ม.8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองคู ม.6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นโนนป่าข่า บ้านอุดมสุข ม.12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศาลาประชาคม บ้านกุดประทาย ม.5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังซ.พิกุลบ้านสุขสมบูรณ์ม.8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ.คำนาแซง ม.9สายทางสวนปาลม์ตัดสายม.4ม.19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายนาโนนดอนตูมนาห้วยตลุงบ้านเหล่าม.13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซซ.ฝายน้ำล้นวังเจ้าเมือง ม.10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซซ.ลูกรังซ.เกษตรทฤษฎีใหม่(พ่อใหญ่จวบ)ม.8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซซ.ลูกรังม.18สายหน้าบ้านกำนัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซซลูกรังสายหนองกอก - หนองวัว ม.1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปป.ลูกรังพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.14-ม.7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปป.ลูกรังม.11 พุทธวจ สี่แยก ม.16ม.4ม.14

ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมฌาปนกิจสถาน (เมรุ) บ้านโนนขาม หมู่ที่ 1

ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลกุดประทาย จำนวน 7 ศูนย์

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างหอถังประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาทุ่ง ม.3

ประกาศผู้ชนะโครงการขยายเขตประปา หมู่บ้าน บ้านแสนสุข ม.20

ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมห้องน้ำอาคารหอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย

ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงบ่อน้ำโบราณ (ส่างจาง) บ้านโนนขาม ม.1 ? บ้านโนนเจริญ ม.16 (ห้วยขาม)

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านนาทุ่ง ม.18

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านนาทุ่ง ม.21

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านกุดเจริญ ม.15

ประกาศผู้ชนะโครงการเกรดปรับแต่งถนนในเขตเทศบาลตำบลกุดประทาย

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยขาม ม.16

ประกาศผลผู้ชนะจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประกาศผลผู้ชนะจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนชำระภาษี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกุดประทาย

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างฌาปนกิจสถาน (เมรุ) บ้านเสียมเจริญ หมู่ที่ 17

ประกาศผู้ชนะโครงการเกรดปรับแต่งถนนลูกรังในเขตเทศบาลตำบลกุดประทาย

ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงหอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย

ประกาศผู้ชนะจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกุดประทาย หมู่ที่ 5

ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 3

ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนขาม หมู่ที่ 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ

ประกาศผู้ชนะการจัดทำตรายางสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะโครงการปูแอลฟัลท์ทับผิวคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้าน บ้านดอนม่วย หมู่ที่ ๒

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต ม.14 - ม.16.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต ม.9 - ม.13.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต ม.3 - ม.14.

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)เด็กเล็กเด็กอนุบาลและเด็กป.1-ป.6ในโรงเรียนสังกัดสพฐ.

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กเล็กในศพด.

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคำนาแซง หมู่ที่ 9

ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดประทาย หมู่ที่ 5 (โนนไฮ)

ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดประทาย หมู่ที่ 5 (ซอยกกขาม) เชื่อมตำบลโพนงาม

ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนกอย หมู่ที่ 4 เชื่อมสายทางบ้านคำนาแซง หมู่ที่ 9 - บ้านเหล่า หมู่ที่ 13

ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนขาม หมู่ที่ 1 (วัดป่า) - บ้านหนองกอก (โนนพยอม) ตำบลหนองบัวฮี

ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 - บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 16

ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองคู หมู่ที่ 6 ถึงวัดป่าคำนาแซง หมู่ที่ 9

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมรถกระเช้า ทะเบียน 82-5113 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-52-0001

ประกาศผู้ชนะซื้อเก้าอี้ พลาสติก

ประกาศผู้ชนะโครงการเกรดปรับแต่งถนนในเขตเทศบาลตำบลกุดประทาย

ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมฝาตะแกรงท่อระบายน้ำ บ่อพัก บ้านกุดประทาย ม.5

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับพร้อมวัสดุอุปกรณ์การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน บย5592

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุ ของรางวัลและอุปกรณ์อื่นๆ(โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ)

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการปฎิบัติงานผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปี 2563

ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายไวนิลสวัสดีปีใหม่ ปี 2563

ประกาศผู้ชนะจัดจ้างทำบัญชีลงเวลามาปฎิบัติราชการของพนักงานครู

ประกาศผลผู้ชนะโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการรายนางแววดาว วงศ์มาเกตุ เป็นผู้พิการด้านการเรียนรู้

ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14 - บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 (โนนสามแยก)

ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14 (ซอยสุรพล)-บ้านทุ่งแสงตะวัน หมู่ที่ 18

ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแสนสุข หมู่ที่ 11 โนนชมพู

ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14 - บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7

ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14 ซอยวงวรรณ

ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดเจริญ หมู่ที่ 15 ( ต่อจากถนนลาดยาง ) - สี่แยกนาประดู่

ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดเจริญ หมู่ที่ 15 ห้วยมะไฟเหนือ

ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดเจริญ หมู่ที่ 15 - ทางไปดอนขวาง (บ้านฝรั่ง)

ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคำนาแซง หมู่ที่ 19 - บ้านโนนสว่าง ตำบลโพนงาม

ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแสนสุข หมู่ที่ 20 โนนเดือยไก่ (นาหนองโน)

ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 16 ซอยนาพ่อเฉลิม

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14 - บ้านแสนสุข หมู่ที่ 20

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 เชื่อมทางลาดยาง ถึงถนน คสล.เดิม

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ 13 ภายในหมู่บ้าน

ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเสียมเจริญ หมู่ที่ 17 - บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 16

ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเหล่า หมู่ที่ 13 ซอยหนองบอน

ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 21 (ซอยพ่อใหญ่บัวภา)

ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งแสงตะวัน หมู่ที่ 18 - บ้านดอนม่วย หมู่ที่ 2

ประกาศผลผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านกุดเจริญ หมู่ที่ 15 - จุดสิ้นสุดถนนลาดยาง

ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อยางรถยนต์ส่วนกลางรถตู้

ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ

ประกาศผลผู้ชนะโครงการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายหน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน

ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ

ประกาศผลผู้ชนะโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่

ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางรถตู้

ประกาศผลผู้ชนะจ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ บย 3991 อบ

ประกาศผลผู้ชนะจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร canon

ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า 82-5113

ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง82-1310

ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง บย 5592

ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมาทำประตูเหล็กพร้อมติดตั้งภายในบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกุดประทาย

ประกาศผลผู้ชนะจัดทำตรายาง จำนวน 9 รายการ

ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 27 รายการ

ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ 11 รายการ

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองช่าง

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 25 รายการ

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนพัฒนาปี63

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์(โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรค COVID-19)

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักปลัด

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกเครื่องพิมพ์กองคลัง

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อรถจักรยานยนต์

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่องยนต์พ่นยาสะพายหลัง

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวตู้เย็น

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่ิืองพ่นหมอกควัน 2 เครื่ิอง

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่อพ่นฝอยละอองละเอียด

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อแม่แรงตะเฆ่

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานงานป้องกัน

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล

ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น

ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแวง ม.14 ซ.รุ่งทิวา-บ้านโนนเค็ง ม.7

ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านอุดมสุข ม.12 ซ.หนองม่วง

ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านกุดเจริญ ม.15 ซ.นายเป๋ง

ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงศพด.บ้านคำนาแซง ม.9

ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงศพด.บ้านแสนสุข ม.20

ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคำนาแซง ม.9 สายฮองหัวงัว

ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนบก ม.10 ซ.หนองแกแยกพ่อบุญเพ็ง

ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดอนม่วย ม.2 ซ.รอบวัด

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถมที่สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านเหล่า ม.13

ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดอนม่วย ม.2 สายบ้านดอนม่วย ม.2 บ้านโนนเค็ง ม.7

ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น (ห้วยอาลอง) บ้านกุดประทาย หมู่ที่ 5

ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์

ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำหน้ากากป้องกันโรค Covid-19

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 23 รายการ

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารโรงเก็บพัสดุเทศบาลตำบลกุดประทาย

ประกาศผู้ชนะจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงานเทศบาลตำบลกุดประทาย

ประกาศผู้ชนะจ้างทำตรายาง

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายกิจกรรมของศพด.

ประกาศผู้ชนะทำป้ายไวนิลจุดคัดกรองและประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมผิวจราจร บ้านหนองแวง ม.14 ทางไปบ้านทุ่งแสงตะวัน ม.18

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมผิวจราจร บ้านเสียมเจริญ ม.17 ทางไปบ้านโนนเจริญ ม.16

ประกาศผู้ชนะจ้างทำตรายาง จำนวน 15 รายการ (สำนักปลัด)

ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1ปี2563 ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จำนวน 11 แห่ง ในเขตเทศบาลตำบลกุดประทาย

ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1ปี2563 ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 10 แห่ง ในเขตเทศบาลตำบลกุดประทาย

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๑-๐๐๐๖ จำนวน ๑ เครื่อง

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมรถตรวจการดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บย 3991 อบ หมายเลขครุภัณฑ์ 002-52-0001 จำนวน 1 คัน

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมรถตรวจการดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บย 3991 อบ หมายเลขครุภัณฑ์ 002-52-0001

ประกาศผู้ชนะจ้างรับรองแบบแปลนงานก่อสร้าง

ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกุดประทาย

ประกาศผู้ชนะโครงการเกรดปรับแต่งถนนในเขตเทศบาลตำบลกุดประทาย

ปี63ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

ปี63ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสำนักปลัด

ปี63ประกาศผู้ชนะเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้งให้ศพด.บ้านกุดประทาย

ปี63ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้งให้ศพด.บ้านหนองคู

ปี63ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้งให้ศพด.บ้านโนนบก

ปี63ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้งให้ศพด.บ้านสุขสมบูรณ์

ปี63ประกาศผู้ชนะโทรทัศน์แอลอีดี ขนาด 40 นิ้ว

ปี63ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยากำจัดยุง

ปี63ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้งให้ศพด.บ้านอุดมสุข

ปี63ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้งให้ศพด.บ้านหนองแวง

ปี63ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องพิมพ์ชนิดสี Canon รหัสครุภัณฑ์ 416-62-0099 จำนวน 1 เครื่อง

ปี63ประกาศผู้ชนะจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนขาม หมู่ที่ 1 (ซอยนางน้ำ)บ้านหนองคู หมู่ที่ 6

ปี63ประกาศผู้ชนะจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 3 ซอยพ่อกุหลาบ-วัดป่าบ้านนาทุ่ง

ปี63ประกาศผู้ชนะจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7ทางไปวัดนครแสนคูณ

ปี63ประกาศผู้ชนะจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนบก หมู่ที่ 10 ข้างประปาหมู่บ้าน - เชื่อมทางหลวงหมายเลข 4072

ปี63ประกาศผู้ชนะจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 8ซอยหน้าศูนย์เด็ก

ปี63ประกาศผู้ชนะจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองคู หมู่ที่ 6

ปี63ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาทุ่ง ม.21 ซ.ข้าง รพสต.นาทุ่ง

ปี63ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำนาแซง ม.19

ปี63ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเสียมเจริญ หมู่ที่ 17 – หนองกอกบ้านโนนขาม หมู่ที่ 1

ประกาศผู้ชนะจ้างรับรองแบบแปลนงานก่อสร้างคสล.ตามเทศบัญญัติปี2563

ปี63 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ

ปี63 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองการศึกษา

ปี63 ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนกอย หมู่ที่ 4 ซ.ภูดิน

ปี63 ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเสียมเจริญ หมู่ที่ 17 – บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7

ปี63 ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองคู หมู่ที่ 6 ถึงแยกหนองกอก

ปี63 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อฉากกั้นห้องสำนักงานสำนักปลัด

ปี63 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบท)

ปี63 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อยางรถกระเช้าทะเบียน อบ82-5113

ปี63 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

ปี63 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้งให้กับศพด.บ้านหนองคู

ปี63 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้งให้กับศพด.บ้านกุดประทาย

ปี63 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษา

ปี63 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ในการฉีด งบประมาณ2563

ปี63 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดบรรจุ 20 กก.

ปี63 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานชุดรับแขกเข้ามุม จำนวน 2 ชุด

ปี63 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อกระจกโค้งจราจร ขนาด 32 นิ้ว พร้อมขาประกับสำหรับยึดเสานอกอาคาร จำนวน 20 บาน

ปี63 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำนาแซง หมู่ที่ 9 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ปี63 ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง

ปี63 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง จำนวน 6 รายการ

ปี63 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้งให้กับศพด.บ้านโนนบก

ปี63 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้งให้กับศพด.บ้านหนองแวง

ปี63 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 5 เครื่อง

ปี63 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านโนนเค็ง ม.11

ปี63 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านโนนเค็ง ม.7

ปี63 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านนาทุ่ง ม.3

ปี63 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านกุดเจริญ ม.15

ปี63 ประกาศผู้ชนะจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จำนวน 11 แห่ง ในเขตเทศบาล

ปี63 ประกาศผู้ชนะจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๑๐ แห่งในเขตเทศบาลตำบลกุดประทาย

ปี63 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลทรงพระเจริญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

ปี63 ประกาศผู้ชนะทำป้ายแผ่นอคิกลิก ติดสติกเกอร์ ตำแหน่งในการจอดรถ

ปี63 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ปี63 ประกาศผู้ชนะจ้างแก้ไขระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักปลัด

ปี63 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาต่ออายุและดูแลระบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลกุดประทาย

ปี63 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมในศพด. จำนวน 7 ศูนย์

ปี63 ประกาศผู้ชนะจ้างรับรองแบบแปลนงานก่อสร้างถนนคสล.จำนวน 11 โครงการ

ปี63 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด

ปี63 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อไมโครโฟนไร้สาย

ปี63 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนขาม หมู่ที่ 1 ซอยหนองกอก

ปี63 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดประทาย หมู่ที่ 5 (แยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ปี63 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านดอนม่วย หมู่ที่ 2 หน้าศาลากลางบ้านพ่อเหลี่ยม

ปี63 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนม่วย หมู่ที่ 2 - บ้านทุ่งแสงตะวัน หมู่ที่ 18

ปี63 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนกอย หมู่ที่ 4 ซอยนายบุดดา ถึงบ้านนายคำถา

ปี63 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุการเกษตร

ปี63 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 82-1310

ปี63 ประกาศผู้ชนะค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ

ปี63 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้งให้กับศพด.บ้านสุขสมบูรณ์

ปี63 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้งให้กับศพด.บ้านอุดมสุข

ปี63 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง

ปี63 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อพันธ์ไม้และดินปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน

ปี63 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ

ปี63 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองคู ม.6 ทางไปหนองกอก

ปี63 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโนนเค็ง ม.7 หน้าโรงเรียนบ้านโนนเค็ง

ปี63 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านกุดประทาย ม.5 ซ.วาสนาแยกไปโนนไฮ

ปี63 ประกาศผู้ชนะโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมลงบ่อพักบ้านกุดประทาย

ปี63 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 3 ซอยพ่อหนูดอนโค (หนองม่วง)

ปี63 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 หน้าโรงเรียนบ้านโนนเค็ง

ปี63 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 หน้าร้านบิ๊กยง นางพวง

ปี63 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านคำนาแซง หมู่ที่ 9 ซอยแม่จอม

ปี63 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านโนนบก หมู่ที่ 10

ปี63 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14

ปี63 ประกาศผู้ชนะโครงการเปลี่ยนหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุดมสุข หมู่ที่ 12

ปี63 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งใหม่ จำนวน 3 เครื่อง

ปี63 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุดับเพลิง จำนวน 2 รายการ

ปี63 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ

ปี63 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อหินคลุกกองช่าง

ปี63 ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ 417-54-0003

ปี63 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา

ปี63 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเช็คระบบไฟแอร์และบาลานซ์เฟสไฟ 3 เฟส 380V

ปี63 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด

ปี63 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพัดลม

ปี63 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

ปี63 ประกาศผู้ชนะจ้างเขียนแบบและสำรวจออกแบบแปลนงานก่อสร้างโครงการจำนวน 15 โครงการ

ปี63 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์

ปี63 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ปี63 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี

ปี63 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

ปี63 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารเข้าเล่ม จำนวน 7 รายการ

ปี63 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

ปี63 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ากองช่าง

ปี63 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ปี63 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ปี63 ประกาศผู้ชนะโครงการติดตั้งบานกระจกอลูมิเนียมภายในสำนักงานเทศบาล

ปี63 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยมะไฟเหนือ บ้านกุดเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลกุดประทาย

ปี64 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างคสล.บ้านโนนบก ม.10 ซ.หนองแก

ปี64 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแสนสุข หมู่ที่ 11 ทางไปบ้านนาประดู่ ต.คำครั่ง

ปี64 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 12 ซอยทรายทอง

ปี64 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 12 ซอยสามอำเภอ

ปี64 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14 - บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 ( หน้าบ้านนายสุพัด)

ปี64 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่งแสงตะวัน หมู่ที่ 18 ซอยทุ่งเจริญ

ปี64 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 16 ทางไปบ้านเสียมเจริญ หมู่ที่ 17

ปี64 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 16 ทางไปบ้านแสนสุข หมู่ที่ 11

ปี64 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแสนสุข หมู่ที่ 20 ทางไปโนนเดือยไก่

ปี64 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14 - บ้านแสนสุข หมู่ที่ 20

ปี63 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย

ปี63 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อหินคลุกสำนักปลัด

ปี63 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อยางมะตอยสำนักปลัด

ปี63 ประกาศผู้ชนะจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 จำนวน 11 แห่ง

ปี63 ประกาศผู้ชนะจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 10 แห่ง

ปี63 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาผู้ช่วยนายช่างโยธา

ปี64 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดเจริญ หมู่ที่ 15 ซ.หมอลำ

ปี64 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดเจริญ หมู่ที่ 15 ทางไปห้วยมะไฟ

ปี64 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านภายในหมู่บ้าน บ้านคำนาแซง หมู่ที่ 19 ซอยอดีตผู้ใหญ่บ้าน ม.9 นายสมัย

ปี64 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเสียมเจริญ หมู่ที่ 17 - บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 16

ปี64 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ 13 ซอยนายสมหวัง

ปี64 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง

ปี64 ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง

ปี64 ประกาศผู้ชนะโครงการเกรดปรับแต่งถนนในเขตเทศบาลตำบลกุดประทาย

ปี64 ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปี 2564

ปี64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมภายในอาคาร

ปี64 ประกาศผู้ชนะโครงการเงินกู้ทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 20 มค 64

ปี64 ประกาศผู้ชนะโครงการเงินกู้ทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 21 มค 64

ปี64 ประกาศผู้ชนะโครงการเงินกู้ทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 22 มค 64

ปี64 ประกาศผู้ชนะโครงการเงินกู้ทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 25 มค 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโลโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปี64 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหน้าสำนักงานเทศบาล

ปี64 ประกาศผู้ชนะโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบภูมิสารสนเทศ (ระยะที่ ๑ การจัดทำแผนที่แม่บท) เขตเทศบาลตำบลกุดประทาย

ปี64 ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคำนาแซง หมู่ที่ 9 ซอยลุงช้าง (ใกล้วัดป่าคำนาแซง)

ปี64 ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคำนาแซง หมู่ที่ 19 ทางไปท่าเสือคอย

ปี64 ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนกอย หมู่ที่ 4 ไปสะพานไม้โนนสว่าง

ปี64 ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 ทางไปคลองชลประทาน

ปี64 ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 ทางไปวัดนครแสนคูณ

ปี64 ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 12 ซอยสามอำเภอ

ปี64 ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนาทุ่ง ม.3 ซ.คอกหมู - ซ.ทรายทอง ม.12

สขร ประจำปีงบประมาณ 2561

สขร.เดือนกันยายน 2561

สขร.เดือนกรกฎาคม 2561

สขร.เดือนกุมภาพันธ์ 2561

สขร.เดือนตุลาคม 2560

สขร.เดือนธันวาคม 2560

สขร.เดือนพฤศจิกายน 2560

สขร.เดือนพฤษภาคม 2561

สขร.เดือนมกราคม 2561

สขร.เดือนมิถุนายน 2561

สขร.เดือนมีนาคม 2561

สขร.เดือนเมษายน 2561

สขร.เดือนสิงหาคม 2561

สขร ประจำปีงบประมาณ 2560

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายขาดเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ2561

สขร.เดือนตุลาคม 2561

สขร.เดือนพฤศจิกายน 2561

สขร.เดือนธันวาคม 2561

สขร.เดือนมกราคม 2562

สขร.เดือนกุมภาพันธ์ 2562

สขร.เดือนมีนาคม 2562

สขร.เดือนเมษายน 2562

สขร.เดือนพฤษภาคม 2562

สขร.เดือนมิถุนายน 2562

สขร.เดือนกรกฎาคม 2562

สขร.เดือนสิงหาคม 2562

สขร.เดือนกันยายน 2562

สขร.เดือนตุลาคม 2562

สขร.เดือนพฤศจิกายน 2562

สขร.เดือนธันวาคม 2562

สขร.เดือนมกราคม 2563

สขร.เดือนกุมภาพันธ์ 2563

สขร.เดือนมีนาคม 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

สขร.เดือนเมษายน 2563

สขร.เดือนพฤษภาคม 2563

สขร.เดือนมิถุนายน 2563

สขร.เดือนกรกฎาคม 2563

สขร.เดือนสิงหาคม 2563

ปี63 สขร.เดือนกันยายน 2563

สขร.เดือนตุลาคม 2563

สขร.เดือนพฤศจิกายน 2563

สขร.เดือนธันวาคม2563

สขร.1 สำนักปลัด เดือน ตุลาคม 2563

สขร.1 สำนักปลัด เดือน พฤศจิกายน 2563

สขร.1 สำนักปลัด เดือน ธันวาคม 2563

สขร.เดือนมกราคม 2564

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายนาโนน ดอนตูมนาห้วยตลุงม.13

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านคำนาแซง ม.9 สายทางสวนปาลม์ตัดสาย ม.4 , ม.19

สัญญาจ้างโครงการเกรดปรับแต่งถนนภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกุดประทาย

สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยสุรพล ม.14 ? ทางไป ม.7

สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยห้วยจงอาง ไปหนองกอก บ้านโนนขามหมู่ที่ 1

สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโนนเดือยไก่ บ้านแสนสุข หมู่ที่ 20

สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านคำนาแซง หมู่ที่ 9 ไปแก้งยาง

สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 - บ้านเสียมเจริญ หมู่ที่ 17

สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 - บ้านหนองสองห้อง ตำบลหนองบัวฮี

สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนบก หมู่ที่ 10- สะพานไม้ หมู่ที่ 20

สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองแวง ซ.วงศ์วรรณ ม.14 - ม.7

สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นวังเจ้าเมือง บ้านโนนบก หมู่ที่ 10

สัญญาจ้างโครงการปป.ถนนลูกรังพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเหลี่ยม ม.14 - ม.7

1ใบสั่งจ้างทำป้ายผ้าไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ชำระภาษีเทศบาลตำบลกุดประทาย

2ใบสั่งจ้างทำป้ายผ้าไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ชำระภาษีเทศบาลตำบลกุดประทาย

ใบสั่งจ้างจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 22 รายการ

ใบสั่งซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ

สัญญาโครงการปป.ถนนลูกรัง ซ.จันดี บ.แสนสุข ม.11

สัญญาโครงการปป.ถนนลูกรัง ซ.ทรายทอง บ.อุดมสุข ม.12

สัญญาโครงการปป.ถนนลูกรัง ซ.แม่กรอง-ท่อเหลี่ยม-สะพานไม้บ.โนนกอยม.4

สัญญาโครงการปป.ถนนลูกรัง บ.นาทุ่งม.3-ม.18

สัญญาโครงการปป.ถนนลูกรัง ม.2-บ.แขมห้วยกว้างบ.ดอนม่วย ม.2

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซ.พูนทรัพย์ บ.แสนสุข ม.20

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ.โนนบก ม.10

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังซ.พิกูล บ.สุขสมบูรณ์ ม.8

สัญญาจ้างโครงการซซ.ถนนลูกรังซ.เกษตรทฤษฎีใหม่(พ่อใหญ่จวบ)บ.สุขสมบูรณ์ ม.8

สัญญาจ้างโครงการซซ.ถนนลูกรังสายหนองกอก - หนองวัวบ.โนนขาม ม.1

สัญญาจ้างโครงการปป.ถนนลูกรังบ.แสนสุข ม.11 พุทธวจน สี่แยก ม.16ม.4ม.14

สัญญาจ้างซซ.ถนนลูกรัง ม.18 สายทางหน้าบ.กำนัน-ทางไปหนองสองแมวสี่แยกม.2-ม.7-สายทางสระน้ำม.2

สัญญาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยกกขาม บ้านกุดประทาย หมู่ที่ 5

สัญญาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยยะสูรย์ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14

สัญญาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยศิริแก้ว บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14

สัญญาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยหนองม่วง บ้านทุ่งแสงตะวัน หมู่ที่ 18

สัญญาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยหมูขุน บ้านแสนสุข หมู่ที่ 20

สัญญาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 21 - ม.12 - ตำบลนาโพธิ์

สัญญาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.16 - ม.7 ทางไปบ้านพ่อยืน บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 16

สัญญาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.19 - ทางไปตำบลโพนงาม บ้านคำนาแซง หมู่ที่ 19

สัญญาโครงการเกรดปรับแต่งถนนลูกรังในเขตพื้นที่ตำบลกุดประทาย

สัญญาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยข้างโรงเรียนบ้านโนนกอย - ต.โพนงาม บ้านโนนกอย หมู่ที่ 4

สัญญาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยนาโนน บ้านเหล่า หมู่ที่ 13

สัญญาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยพ่อเฉลิม บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 16

สัญญาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยพ่อโสภา บ้านแสนสุข หมู่ที่ 20

สัญญาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยร่องเม็ก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 8

สัญญาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยสวัสดิ์ บ้านหนองคู หมู่ที่ 6

สัญญาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยหนองแก บ้านโนนบก หมู่ที่ 10

สัญญาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยฮ่องเอือด บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 3

สัญญาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยพ่อการ - ห้วยมะไฟกลาง บ้านกุดเจริญ ม.15

สัญญาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยรุ้งตะวัน บ้านโนนขาม หมู่ที่ 1

สัญญาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยเรียบห้วยจันดา บ้านกุดประทาย ม.5

สัญญาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยโศกอื้อ ตอน 2 บ้านเหล่า ม.13

สัญญาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านนาทุ่ง ม.3 - ม.18 - ม.12 - ทางไปนาโพธิ์

สัญญาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.16 - ม.14 ซอยนาหนองโน บ้านโนนเจริญ ม.16

สัญญาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน บ.สุขสมบูรณ์ ม.8

1.ใบสั่งซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดำ

1ใบสั่งซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน

2.ใบสั่งซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดำ

2ใบสั่งซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน

สัญญาโครงการก่อสร้างถนนดินข้างวัดป่าคำนาแซง บ.คำนาแซง ม.9

สัญญาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังซ.สิมาบ้านกุดเจริญม.15

สัญญาโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น ห้วยขาม บ้านโนนขาม ม.1

สัญญาจ้างก่อสร้างคสล.ซ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลนาทุ่ง - โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ม.21

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าโรงเรียนนาทุ่ง บ้านนาทุ่ง ม.3

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำนาแซง ม.9

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำนาแซง ม.19

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนกอย ม.4

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเค็ง ม.7

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนบก ม.10

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสุขสมบูรณ์ ม.8

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองคู ม.6

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นโนนป่าข่า บ้านอุดมสุข ม.12

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศาลาประชาคม บ้านกุดประทาย ม.5

สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมฌาปนกิจสถาน (เมรุ) บ้านโนนขาม หมู่ที่ 1

สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลกุดประทาย จำนวน 7 ศูนย์

สัญญาจ้างโครงการขยายเขตประปา หมู่บ้าน บ้านแสนสุข ม.20

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาทุ่ง ม.3

สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงบ่อน้ำโบราณ (ส่างจาง) บ้านโนนขาม ม.1 ? บ้านโนนเจริญ ม.16 (ห้วยขาม)

สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมห้องน้ำอาคารหอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านกุดเจริญ ม.15

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านนาทุ่ง ม.18

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านนาทุ่ง ม.21

สัญญาจ้างโครงการเกรดปรับแต่งถนนในเขตเทศบาลตำบลกุดประทาย

1.ใบสั่งจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์

2.ใบสั่งจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์

1.ใบสั่งจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนชำระภาษี

2.ใบสั่งจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนชำระภาษี

1.ใบสั่งซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

2.ใบสั่งซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยขาม บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 16

สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกุดประทาย

สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงหอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย

สัญญาจ้างโครงการเกรดปรับแต่งถนนลูกรังในเขตเทศบาลตำบลกุดประทาย

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างฌาปนกิจสถาน (เมรุ) บ้านเสียมเจริญ หมู่ที่ 17

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกุดประทาย หมู่ที่ 5

สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 3

สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนขาม หมู่ที่ 1

ใบสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน

ใบสั่งจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร

สัญญาจ้างโครงการปูแอลฟัลท์ทับผิวคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้าน บ้านดอนม่วย ม.2

สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต ม.14 - ม.16.

สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต ม.9 - ม.13.

สัญญาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)

สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต ม.3 - ม.14

สัญญาการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)เด็กเล็กเด็กอนุบาลและเด็กป.1-ป.6ในโรงเรียนสังกัดสพฐ.

สัญญาการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กเล็กในศพด.

สัญญาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดประทาย หมู่ที่ 5 (โนนไฮ)

สัญญาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดประทาย หมู่ที่ 5 (ซอยกกขาม) เชื่อมตำบลโพนงาม

สัญญาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนกอย หมู่ที่ 4 เชื่อมสายทางบ้านคำนาแซง หมู่ที่ 9 - บ้านเหล่า หมู่ที่ 13

สัญญาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนขาม หมู่ที่ 1 (วัดป่า) - บ้านหนองกอก (โนนพยอม) ตำบลหนองบัวฮี

สัญญาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 - บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 16

สัญญาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองคู หมู่ที่ 6 ถึงวัดป่าคำนาแซง หมู่ที่ 9

สัญญาจ้างโครงการเกรดปรับแต่งถนนในเขตเทศบาลตำบลกุดประทาย

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคำนาแซง หมู่ที่ 9

ใบสั่งจ้างโครงการซ่อมแซมฝาตะแกรงท่อระบายน้ำ บ่อพัก บ้านกุดประทาย ม.5

ใบสั่งจ้างซ่อมแซมรถกระเช้า ทะเบียน 82-5113 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-52-0001

ใบสั่งซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 35 รายการ

สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดเจริญ หมู่ที่ 15 ห้วยมะไฟเหนือ

สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคำนาแซง หมู่ที่ 19 - บ้านโนนสว่าง ตำบลโพนงาม

สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 16 ซอยนาพ่อเฉลิม

สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแสนสุข หมู่ที่ 11 โนนชมพู

สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14 - บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 (โนนสามแยก)

สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14 (ซอยสุรพล) - บ้านทุ่งแสงตะวัน หมู่ที่ 18

สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดเจริญ หมู่ที่ 15 ( ต่อจากถนนลาดยาง ) - สี่แยกนาประดู่

สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดเจริญ หมู่ที่ 15 - ทางไปดอนขวาง (บ้านฝรั่ง)

สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเสียมเจริญ หมู่ที่ 17 - บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 16

สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแสนสุข หมู่ที่ 20 โนนเดือยไก่ (นาหนองโน)

สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเหล่า หมู่ที่ 13 ซอยหนองบอน

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 เชื่อมทางลาดยาง ถึงถนน คสล.เดิม

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ 13 ภายในหมู่บ้าน

สัญญาจ้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 21 (ซอยพ่อใหญ่บัวภา)

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งแสงตะวัน หมู่ที่ 18 - บ้านดอนม่วย หมู่ที่ 2

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14 - บ้านแสนสุข หมู่ที่ 20

ใบสั่งซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น

ใบสั่งซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

ใบสั่งซื้อจัดซื้อยางรถยนต์ส่วนกลางรถตู้

ใบสั่งซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ

ใบสั่งซื้อโครงการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 43 รายการ

ใบสั่งซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายหน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน

ใบสั่งซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ

ใบสั่งซื้อโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่

ใบสั่งจ้างเหมาทำความสะอาดกองการศึกษาและบริเวณโดยรอบ

ใบสั่งจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางรถตู้

ใบสั่งจ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ บย 3991 อบ

ใบสั่งจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร canon

ใบสั่งจ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า 82-5113

ใบสั่งจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง82-1310

ใบสั่งจ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง บย 5592

ใบสั่งจ้างจ้างเหมาทำประตูเหล็กพร้อมติดตั้งภายในบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกุดประทาย

ใบสั่งจ้างจัดทำตรายาง จำนวน 9 รายการ

สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านกุดเจริญ หมู่ที่ 15 - จุดสิ้นสุดถนนลาดยาง

สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14 - บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7

สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14 ซอยวงวรรณ

ใบสั่งซื้อวัสดุอื่น ๆ 11 รายการ

ใบสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน 27 รายการ

ใบสั่งซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

ใบสั่งจ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

ใบสั่งซื้ิอจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก

ใบสั่งซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 25 รายการ

ใบสั่งจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปี 2563

ใบสั่งซื้อพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับพร้อมวัสดุอุปกรณ์การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

ใบสั่งจ้างเหมาบริการปฎิบัติงานผู้ช่วยนายช่างโยธา

ใบสั่งซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

ใบสั่งจ้างเหมาทำป้ายไวนิลสวัสดีปีใหม่ ปี 2563

ใบสั่งจ้างทำบัญชีลงเวลามาปฎิบัติราชการของพนักงานครู

ใบสั่งซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน บย5592

ใบสั่งซื้อวัสดุของรางวัลและอุปกรณ์โครงการวันเด็กแห่งชาติปี2563

ใบสั่งจ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนพัฒนาปี63

ใบสั่งจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ใบสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์(โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรค COVID-19)

ใบสั่งซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ

ใบสั่งซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักปลัด

ใบสั่งซื้อเครื่องยนต์พ่นยาสะพายหลัง

ใบสั่งซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวตู้เย็น

ใบสั่งซื้อเครื่อพ่นฝอยละอองละเอียด

ใบสั่งซื้อเครื่ิองพ่นหมอกควัน 2 เครื่ิอง

ใบสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น

ใบสั่งซื้อรถจักรยานยนต์

ใบสั่งซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกเครื่องพิมพ์

สัญญาซื้อรถบรรทุกดีเซล

สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคำนาแซง ม.9 สายฮองหัวงัว

สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดอนม่วย ม.2 สายบ้านดอนม่วย ม.2 บ้านโนนเค็ง ม.7

สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนบก ม.10 ซ.หนองแกแยกพ่อบุญเพ็ง

สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดอนม่วย ม.2 ซ.รอบวัด

ใบสั่งจ้างโครงการปรับปรุงศพด.บ้านคำนาแซง ม.9

ใบสั่งจ้างโครงการปรับปรุงศพด.บ้านแสนสุข ม.20

ใบสั่งจ้างโครงการก่อสร้างถมที่สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านเหล่า ม.13

สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านกุดเจริญ ม.15 ซ.นายเป๋ง

สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านอุดมสุข ม.12 ซ.หนองม่วง

สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแวง ม.14 ซ.รุ่งทิวา-บ้านโนนเค็ง ม.7

สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น (ห้วยอาลอง) บ้านกุดประทาย หมู่ที่ 5

ใบสั่งซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์แม่แรงตะเฆ่

ใบสั่งซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

ใบสั่งซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์

ใบสั่งซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ใบสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน 23 รายการ

ใบสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำหน้ากากป้องกันโรค Covid-19

ใบสั่งจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารโรงเก็บพัสดุเทศบาลตำบลกุดประทาย

ใบสั่งจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงานเทศบาลตำบลกุดประทาย

ใบสั่งจ้างทำตรายางกองคลัง

ใบสั่งจ้างทำป้ายไวนิลจุดคัดกรองและประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

ใบสั่งจ้างเหมาทำป้ายกิจกรรมของศพด.

ใบสั่งจ้างทำตรายาง จำนวน 15 รายการ (สำนักปลัด)

สัญญาจ้างโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1ปี2563 ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 10 แห่ง ในเขตเทศบาลตำบลกุดประทาย

สัญญาจ้างโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1ปี2563 ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จำนวน 11 แห่ง ในเขตเทศบาลตำบลกุดประทาย

ใบสั่งจ้างซ่อมแซมรถตรวจการดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บย 3991 อบ หมายเลขครุภัณฑ์ 002-52-0001

ใบสั่งจ้างซ่อมแซมรถตรวจการดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บย 3991 อบ หมายเลขครุภัณฑ์ 002-52-0001 จำนวน 1 คัน (2,950)

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมผิวจราจร บ้านหนองแวง ม.14 ทางไปบ้านทุ่งแสงตะวัน ม.18

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมผิวจราจรบ้านเสียมเจริญ ม.17 ทางไปบ้านโนนเจริญ ม.16

ใบสั่งจ้างโครงการเกรดปรับแต่งถนนในเขตเทศบาลตำบลกุดประทาย

ใบสั่งจ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร canon

ปี63สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกุดประท

ปี63ใบสั่งจ้างรับรองแบบแปลนงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำนาแซง หมู่ที่ 9 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ปี63ใบสั่งซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสำนักปลัด

ปี63ใบสั่งซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

ปี63ใบสั่งซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยากำจัดยุง

ปี63ใบสั่งซื้อโทรทัศน์แอลอีดี ขนาด 40 นิ้ว

ปี63ใบสั่งซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้งให้ศพด.บ้านอุดมสุข

ปี63ใบสั่งซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้งให้ศพด.บ้านหนองแวง

ปี63ใบสั่งซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้งให้ศพด.บ้านหนองคู

ปี63ใบสั่งซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้งให้ศพด.บ้านสุขสมบูรณ์

ปี63ใบสั่งซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้งให้ศพด.บ้านโนนบก

ปี63ใบสั่งซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้งให้ศพด.บ้านกุดประทาย

ปี63สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนบก ม.10 ข้างประปาหมู่บ้าน - เชื่อมทางหลวงหมายเลข 4072

ปี63สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาทุ่ง ม.3 ซ.พ่อกุหลาบ-วัดป่าบ้านนาทุ่ง

ปี63สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองคู ม.6

ปี63สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสุขสมบูรณ์ ม.8 ซ.หน้าศพด

ปี63สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเค็ง ม.7 ทางไปวัดนครแสนคูณ

ปี63สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนขาม หมู่ที่ 1 ซ.นางน้ำ – บ้านหนองคู หมู่ที่ 6

ปี63สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเสียมเจริญ หมู่ที่ 17 – หนองกอกบ้านโนนขาม หมู่ที่ 1

1ใบสั่งจ้างรับรองแบบแปลนงานก่อสร้างคสล.ตามเทศบัญญัติปี2563

2ใบสั่งจ้างรับรองแบบแปลนงานก่อสร้างคสล.ตามเทศบัญญัติปี2563

ปี63 ใบสั่งซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ

ปี63 ใบสั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองการศึกษา

ปี63 ใบสั่งจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องพิมพ์ชนิดสี Canon รหัสครุภัณฑ์ 416-62-0099 จำนวน ๑ เครื่อง

ปี63 ใบสั่งซื้อฉากกั้นห้องสำนักงานสำนักปลัด

ปี63 สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนกอย หมู่ที่ 4 ซ.ภูดิน

ปี63 สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเสียมเจริญ หมู่ที่ 17 – บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7

ปี63 สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองคู หมู่ที่ 6 ถึงแยกหนองกอก

ปี63 ใบสั่งซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบท)

ปี63 ใบสั่งซื้อยางรถกระเช้าทะเบียน อบ82-5113

ปี63 ใบสั่งซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

ปี63 ใบสั่งซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้งให้กับศพด.บ้านหนองคู

ปี63 ใบสั่งซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้งให้กับศพด.บ้านกุดประทาย

ปี63 ใบสั่งซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษา

ปี63 ใบสั่งซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ในการฉีด งบประมาณ2563

ปี63 ใบสั่งซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดบรรจุ 20 กก.

ปี63 ใบสั่งซื้อครุภัณฑ์สำนักงานชุดรับแขกเข้ามุม จำนวน 2 ชุด

ปี63 ใบสั่งซื้อกระจกโค้งจราจร ขนาด 32 นิ้ว พร้อมขาประกับสำหรับยึดเสานอกอาคาร จำนวน 20 บาน

ปี63 ใบสั่งจ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 5 เครื่อง

ปี63 ใบสั่งซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้งให้กับศพด.บ้านโนนบก

ปี63 ใบสั่งซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้งให้กับศพด.บ้านหนองแวง

ปี63 ใบสั่งจ้างทำป้ายแผ่นอคิกลิก ติดสติกเกอร์ ตำแหน่งในการจอดรถ

ปี63 ใบสั่งจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลทรงพระเจริญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

ปี63 สัญญาซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จำนวน 11 แห่ง ในเขตเทศบาล

ปี63 สัญญาซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 10 แห่งในเขตเทศบาลตำบลกุดประทาย

ปี63 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำนาแซง ม.19

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาทุ่ง ม.21 ซ.ข้าง รพสต.นาทุ่ง

ปี63 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านกุดเจริญ ม.15

ปี63 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านนาทุ่ง ม.3

ปี63 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านโนนเค็ง ม.7

ปี63 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านแสนสุข ม.11

ปี63 ใบสั่งซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง จำนวน 6 รายการ

ปี63 ใบสั่งจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง

ปี63 ใบสั่งซื้อไมโครโฟนไร้สาย

ปี63 ใบสั่งซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด

ปี63 ใบสั่งจ้างรับรองแบบแปลนงานก่อสร้างถนนคสล.จำนวน 11 โครงการ

ปี63 ใบสั่งจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมในศพด. จำนวน 7 ศูนย์

ปี63 ใบสั่งจ้างเหมาต่ออายุและดูแลระบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลกุดประทาย

ปี63 ใบสั่งจ้างแก้ไขระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักปลัด

ปี63 ใบสั่งจ้างเหมาทำป้ายรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ปี63 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดประทาย หมู่ที่ 5 (แยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ปี63 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนกอย หมู่ที่ 4 ซอยนายบุดดา ถึงบ้านนายคำถา

ปี63 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองคู หมู่ที่ 6 (ทางไปหนองกอก)

ปี63 ใบสั่งซื้อวัสดุการเกษตร

ปี63 ใบสั่งจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 82-1310

ปี63 ใบสั่งซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ

ปี63 ใบสั่งซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง

ปี63 ใบสั่งซื้อจัดซื้อพันธ์ไม้และดินปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน

ปี63 ใบสั่งซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ

ปี63 สัญญาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมลงบ่อพักบ้านกุดประทาย

ปี63 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านดอนม่วย หมู่ที่ 2 หน้าศาลากลางบ้านพ่อเหลี่ยม

ปี63 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 3 ซอยพ่อหนูดอนโค (หนองม่วง)

ปี63 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 หน้าโรงเรียนบ้านโนนเค็ง

ปี63 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 หน้าร้านบิ๊กยง นางพวง

ปี63 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนม่วย หมู่ที่ 2 - บ้านทุ่งแสงตะวัน หมู่ที่ 18

ปี63 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนขาม หมู่ที่ 1 ซอยหนองกอก

ปี63 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านคำนาแซง หมู่ที่ 9 ซอยแม่จอม

ปี63 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำนาแซง หมู่ที่ 9 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ปี63 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14

ปี63 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านโนนบก หมู่ที่ 10

ปี63 ใบสั่งจ้างโครงการเปลี่ยนหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุดมสุข หมู่ที่ 12

ปี63 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านเหล่า หมู่ที่ 13

ปี63 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดประทาย หมู่ที่ 5 ซอยวาสนาแยกไปโนนไฮ

ปี63 ใบสั่งจ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งใหม่ จำนวน 3 เครื่อง

ปี63 ใบสั่งซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ

ปี63 ใบสั่งซื้อวัสดุดับเพลิง จำนวน 2 รายการ

ปี63 ใบสั่งซื้อหินคลุกกองช่าง

ปี63 ใบสั่งจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ 417-54-0003

ปี63 ใบสั่งซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา

ปี63 ใบสั่งจ้างเหมาเช็คระบบไฟแอร์และบาลานซ์เฟสไฟ 3 เฟส 380V

ปี63 ใบสั่งซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด

ปี63 ใบสั่งซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพัดลม

ปี63 ใบสั่งจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

ปี63 ใบสั่งจ้างเขียนแบบและสำรวจออกแบบแปลนงานก่อสร้างโครงการจำนวน 15 โครงการ

ปี63 ใบสั่งจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์

ปี63 ใบสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ปี63 ใบสั่งซื้อจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี

ปี63 ใบสั่งจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

ปี63 ใบสั่งจ้างจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารเข้าเล่ม จำนวน 7 รายการ

ปี63 ใบสั่งซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

ปี63 ใบสั่งซื้อวัสดุไฟฟ้ากองช่าง

ปี63 ใบสั่งซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ปี63 ใบสั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ปี63 สัญญาโครงการติดตั้งบานกระจกอลูมิเนียมภายในสำนักงานเทศบาล

ปี64 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างคสล.บ้านโนนบก ม.10 ซ.หนองแก

ปี64 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแสนสุข หมู่ที่ 11 ทางไปบ้านนาประดู่ ต.คำครั่ง

ปี64 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 12 ซอยทรายทอง

ปี64 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 12 ซอยสามอำเภอ

ปี63 ใบสั่งซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้งให้กับศพด.บ้านอุดมสุข

ปี63 ใบสั่งซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้งให้กับศพด.บ้านสุขสมบูรณ์

ปี63 ใบสั่งซื้อจัดซื้อหินคลุกสำนักปลัด

ปี63 ใบสั่งซื้อจัดซื้อยางมะตอยสำนักปลัด

ปี63 ใบสั่งจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย

ปี63 ใบสั่งจ้างเหมาผู้ช่วยนายช่างโยธา

ปี63 สัญญาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 จำนวน 11 แห่ง

ปี63 สัญญาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 10 แห่ง

ปี64 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14 - บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 ( หน้าบ้านนายสุพัด)

ปี64 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดเจริญ หมู่ที่ 15 ซ.หมอลำ

ปี64 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดเจริญ หมู่ที่ 15 ทางไปห้วยมะไฟ

ปี64 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านภายในหมู่บ้าน บ้านคำนาแซง หมู่ที่ 19 ซอยอดีตผู้ใหญ่บ้าน ม.9 นายสมัย

ปี64 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14 - บ้านแสนสุข หมู่ที่ 20

ปี64 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ 13 ซอยนายสมหวัง

ปี64 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแสนสุข หมู่ที่ 20 ทางไปโนนเดือยไก่

ปี64 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 16 ทางไปบ้านเสียมเจริญ หมู่ที่ 17

ปี64 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเสียมเจริญ หมู่ที่ 17 - บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 16

ปี64 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่งแสงตะวัน หมู่ที่ 18 ซอยทุ่งเจริญ

ปี64 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 16 ทางไปบ้านแสนสุข หมู่ที่ 11

ปี64 ใบสั่งจ้างโครงการเกรดปรับแต่งถนนในเขตเทศบาลตำบลกุดประทาย

ปี64 ใบสั่งจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปี 2564

ปี64 ใบสั่งซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง

ปี64 ใบสั่งซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง

ปี63 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยมะไฟเหนือ บ้านกุดเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลกุดประทาย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี2563)

ปี64 สัญญาจ้างซ่อมแซมภายในอาคาร

ปี64 สัญญาจ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบภูมิสารสนเทศ (ระยะที่ ๑ การจัดทำแผนที่แม่บท) เขตเทศบาลตำบลกุดประทาย

ปี64 สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 ทางไปคลองชลประทาน

ปี64 สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคำนาแซง หมู่ที่ 9 ซอยลุงช้าง (ใกล้วัดป่าคำนาแซง)

ปี64 สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคำนาแซง หมู่ที่ 19 ทางไปท่าเสือคอย

ปี64 สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 3 ซอยคอกหมู - ซอยทรายทอง หมู่ที่ 12

ปี64 สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนกอย หมู่ที่ 4 ไปสะพานไม้โนนสว่าง

ปี64 สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 ทางไปวัดนครแสนคูณ

ปี64 สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 12 ซอยสามอำเภอ

คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องทุข์ทต.กุดประทาย

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนทต.กุดประทาย

มาตรฐานการปฎิบัติงานพัฒนาชุมชน

มาตรฐานการให้บริการงานพัฒนาชุมชน

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

สถิติการให้บริการขึ้นทะเบียนเบี้ยยีงชีพ ปี 2562

สถิตการให้บริการ การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพรายใหม่ กรณีย้ายภูมิลำเนาแห่งใหม่ ปี 2562

บันทึกข้อความการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ ประจำปี 2562

สถิติการให้บริการงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2563

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฎิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2563

บันทึกกำหนดเวลามาปฎิบัติราชการ การยื่นใบลา จำนวนวันมาทำงาน ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ประจำปี 2563

ประกาศ การกำหนดเวลามาปฎิบัติราชการ การยื่นใบลา จำนวนวันมาทำงานสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล การเพิ่มค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ และการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฏหมายเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา และพัฒนาความรู้ในการปฎิบัติงานแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้

ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับการฝึกอบรมความรู้ในสายงานเฉลี่ยเกินกว่าร้อยล่ะ 80 ของสายงาน ที่มีในแผนอัตรากำลังของ อปท.

KM แผนการจัดการองค์ความรู้

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563

คู่มือการปฎิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

คู่มือการปฎิบัติงานด้านนิติการ

คู่มือดำเนินการทางวินัย

ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9(8) พนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ

หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานแผนปฎิบัติงานประจำปี

รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

การเงิน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานจัดเก็บรายได้

มาตรฐานการให้บริการงานจัดเก็บรายได้

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561

รายงานรับ-จ่าย รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2560

กำหนดให้ยื่นแบบภาษี 2561

สถิติการเก็บภาษีอากร ประจำปี 2562

รายจ่ายรายรับของ อปท ประจำปีงบประมาณ 2561

รายจ่ายรายรับของ อปท ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2562

งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562

คู่มือการปฎิบัติงานและการบริการด้านการเงินและการบัญชี

คู่มือการปฎิบัติงานและการบริการงานจัดเก็บรายได้

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

สถิติงานจัดเก็บรายได้

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน

อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศเทศบาลตำบลกุดประทาย เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ประจำปี 2563

ประกาศเทศบาลตำบลกุดประทาย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

ประกาศเทศบาลตำบลกุดประทาย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1)

ประกาศเทศบาลตำบลกุดประทาย เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ประจำปี 2562

ประกาศเทศบาลตำบลกุดประทายเรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2563

ประกาศเทศบาลตำบลกุดประทายเรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ประกาศเทศบาลตำบลกุดประทาย เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลตำบลกุดประทาย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

Subscribe Newsletter

แจ้งอีเมล์เพื่อรับข่าวสารจากเรา