ผู้บริหาร

นายวิทยา สำเภา

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกุดประทาย

นายชายชัย อักโข

ปลัดเทศบาล

ประกาศ/กำหนดการ

รายการข้อมูลประกาศ/กำหนดการ และ เอกสารดาวน์โหลด

โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยพูนทรัพย์บ้านแสนสุข ม.20

โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนบก ม.10

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย รพสต. ตำบลนาทุ่ง - โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ม.21

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าโรงเรียนนาทุ่ง บ้านนาทุ่ง ม.3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำนาแซง ม.9

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำนาแซง ม.19

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนกอย ม.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเค็ง ม.7

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนบก ม.10

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสุขสมบูรณ์ ม.8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองคู ม.6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นโนนป่าข่า บ้านอุดมสุข ม.12

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศาลาประชาคม บ้านกุดประทาย ม.5

โครงการก่อสร้างถนนดินข้างวัดป่าคำนาแซง บ้านคำนาแซง ม.9

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยพ่อการ - ห้วยมะไฟกลาง บ้านกุดเจริญ ม.15

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยรุ้งตะวัน บ้านโนนขาม หมู่ที่ 1

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยเรียบห้วยจันดา บ้านกุดประทาย ม.5

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยโศกอื้อ ตอน 2 บ้านเหล่า ม.13

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยสิมมา บ้านกุดเจริญ ม.15

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านนาทุ่ง ม.3 - ม.18 - ม.12 - ทางไปนาโพธิ์

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.16 - ม.14 ซอยนาหนองโน บ้านโนนเจริญ ม.16

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซ.พิกุล บ้านสุขสมบูรณ์ ม.8

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านคำนาแซง ม.9 สายทางสวนปาลม์ตัดสาย ม.4 , ม.19

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายนาโนน ดอนตูมนาห้วยตลุงม.13

โครงการเกรดปรับแต่งถนนลูกรังในเขตพื้นที่ตำบลกุดประทาย

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน บ.สุขสมบูรณ์ ม.8

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซ.ฮ่องเอือด บ้านนาทุ่ง ม.3

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยข้างโรงเรียนบ้านโนนกอย - ต.โพนงาม บ้านโนนกอย หมู่ที่ 4

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยนาโนน บ้านเหล่า หมู่ที่ 13

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยพ่อเฉลิม บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 16

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยพ่อโสภา บ้านแสนสุข หมู่ที่ 20

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยร่องเม็ก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 8

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยสวัสดิ์ บ้านหนองคู หมู่ที่ 6

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยหนองแก บ้านโนนบก หมู่ที่ 10

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านทุ่งแสงตะวัน หมู่ที่ 18 สายทางหน้าบ้านกำนัน

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยเกษตรทฤษฏีใหม่ (พ่อใหญ่จวบ) บ้านสุขสมบูรณ์ ม.8

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองกอก - หนองวัว บ้านโนนขาม หมู่ที่ 1

โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น ห้วยขามบ้านโนนขาม ม.1

โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นวังเจ้าเมือง บ้านโนนบก หมู่ที่ 10

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซ.ศิริแก้ว บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยกกขาม บ้านกุดประทาย หมู่ที่ 5

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยจันดี บ้านแสนสุข หมู่ที่ 11

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยทรายทอง บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 12

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยแม่กรอง - ท่อเหลี่ยม - สะพานไม้ บ้านโนนกอย หมู่ที่ 4

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยยะสูรย์ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 3 - ม.18

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.2 - บ้านแขม ห้วยกว้าง บ้านดอนม่วย หมู่ที่ 2

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.16-ม.7 ทางไปบ้านพ่อยืน ม.16

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซ.หนองม่วง บ้านทุ่งแสงตะวัน ม.18

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซ.หมูขุน บ้านแสนสุข ม.20

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาทุ่ง ม.21 - ม.12 - ตำบลนาโพธิ์

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านแสนสุข หมู่ที่ 11 พุทธวจน สี่แยก หมู่ที่ 16

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.19 - ทางไปตำบลโพนงาม บ้านคำนาแซง ม.19

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ

ราคากลางปร.5โครงการก่อสร้างหอถังประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาทุ่ง ม.๓

โครงการซ่อมแซมฌาปนกิจสถาน (เมรุ) บ้านโนนขาม หมู่ที่ 1

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลกุดประทาย จำนวน 7 ศูนย์

ราคากลางปร.5โครงการขยายเขตประปา หมู่บ้าน บ้านแสนสุข ม.๒๐

โครงการปูแอลฟัลท์ทับผิวคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้าน บ้านดอนม่วย ม.2

โครงการปรับปรุงบ่อน้ำโบราณ (ส่างจาง) บ้านโนนขาม ม.1 – บ้านโนนเจริญ ม.16 (ห้วยขาม)

โครงการซ่อมแซมห้องน้ำอาคารหอประชุมเทศบาลตำบล กุดประทาย

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านกุดเจริญ ม.15

โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านทุ่งแสงตะวัน หมู่ที่ 18

โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 21

โครงการเกรดปรับแต่งถนนในเขตเทศบาลตำบลกุดประทาย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพูนทรัพย์ บ้านแสนสุข หมู่ที่ 20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนบก ม.10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง โครงการปป.ถนนลูกรังซ.แม่กรอง-บ.โนนกอยม.4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนบก หมู่ที่ 10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินข้างวัดป่าคำนาแซง บ.คำนาแซง ม. 9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยสิมมา บ้านกุดเจริญ หมู่ที่ 15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซ.พ่อการ - ห้วยมะไฟกลาง ม.15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซ.โศกอื้อ ตอน ๒ บ.เหล่า ม. ๑๓

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยรุ้งตะวัน บ้านโนนขาม หมู่ที่ 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 3 - ม.18 - ม.12 -

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.16 - ม.14 ซอยนาหนองโน บ้านโนนเจริญ ม.16

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังซ.เรียบห้วยจันดาบ.กุดประทาย ม. 5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเกรดปรับแต่งถนนลูกรังในเขตพื้นที่ตำบลกุดประทาย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซซ.ถนนลาดยาง ภายในหมู่บ้าน บ.สุขสมบูรณ์ ม. 8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซซ.ถนนลูกรัง ซ.ข้างรร.บ.โนนกอย - ต.โพนงาม ม. 4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซ.ร่องเม็ก บ.สุขสมบูรณ์ ม. ๘

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยนาโนน บ้านเหล่า หมู่ที่ ๑๓

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยพ่อเฉลิม บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 16

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยพ่อโสภา บ้านแสนสุข หมู่ที่ 20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยสวัสดิ์ บ้านหนองคู หมู่ที่ 6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยหนองแก บ้านโนนบก หมู่ที่ ๑๐

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยฮ่องเอือด บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น ห้วยขาม บ้านโนนขาม หมู่ที่ ๑

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปป.ถนนลูกรัง ซ.หนองม่วง บ.ทุ่งแสงตะวัน ม. ๑๘

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปป.ถนนลูกรัง ม.๑๖ - ม.๗ ทางไปบ้านพ่อยืน บ.โนนเจริญ ม. ๑๖

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปป.ถนนลูกรัง ม.๑๙ - ทางไปต.โพนงาม บ.คำนาแซง ม. ๑๙

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยทรายทอง บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยกกขาม บ้านกุดประทาย หมู่ที่ ๕

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยจันดี บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑๑

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยยะสูรย์ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๔

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยศิริแก้ว บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๔

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยหมูขุน บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๒๐

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ.นาทุ่ง ม. ๒๑ - ม.๑๒ - ต.นาโพธิ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๑๘

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง ม.๒ - บ้านแขมห้วยกว้าง บ้านดอนม่วย ม.๒

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างคสล.ซ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลนาทุ่ง - โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ม.21

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าโรงเรียนนาทุ่ง บ้านนาทุ่ง ม.3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำนาแซง ม.9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำนาแซง ม.19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนกอย ม.4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเค็ง ม.7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสุขสมบูรณ์ ม.8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองคู ม.6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นโนนป่าข่า บ้านอุดมสุข ม.12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศาลาประชาคม บ้านกุดประทาย ม.5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังซ.พิกุลบ้านสุขสมบูรณ์ม.8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ.คำนาแซง ม.9สายทางสวนปาลม์ตัดสายม.4ม.19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายนาโนนดอนตูมนาห้วยตลุงบ้านเหล่าม.13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซซ.ฝายน้ำล้นวังเจ้าเมือง ม.10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซซ.ลูกรังซ.เกษตรทฤษฎีใหม่(พ่อใหญ่จวบ)ม.8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซซ.ลูกรังม.18สายหน้าบ้านกำนัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซซลูกรังสายหนองกอก - หนองวัว ม.1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปป.ลูกรังพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.14-ม.7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปป.ลูกรังม.11 พุทธวจ สี่แยก ม.16ม.4ม.14

ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมฌาปนกิจสถาน (เมรุ) บ้านโนนขาม หมู่ที่ 1

ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลกุดประทาย จำนวน 7 ศูนย์

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างหอถังประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาทุ่ง ม.3

ประกาศผู้ชนะโครงการขยายเขตประปา หมู่บ้าน บ้านแสนสุข ม.20

ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมห้องน้ำอาคารหอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย

ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงบ่อน้ำโบราณ (ส่างจาง) บ้านโนนขาม ม.1 – บ้านโนนเจริญ ม.16 (ห้วยขาม)

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านนาทุ่ง ม.18

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านนาทุ่ง ม.21

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านกุดเจริญ ม.15

ประกาศผู้ชนะโครงการเกรดปรับแต่งถนนในเขตเทศบาลตำบลกุดประทาย

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายนาโนน ดอนตูมนาห้วยตลุงม.13

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านคำนาแซง ม.9 สายทางสวนปาลม์ตัดสาย ม.4 , ม.19

สัญญาจ้างโครงการเกรดปรับแต่งถนนภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกุดประทาย

สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยสุรพล ม.14 – ทางไป ม.7

สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยห้วยจงอาง ไปหนองกอก บ้านโนนขามหมู่ที่ 1

สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโนนเดือยไก่ บ้านแสนสุข หมู่ที่ 20

สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านคำนาแซง หมู่ที่ 9 ไปแก้งยาง

สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 - บ้านเสียมเจริญ หมู่ที่ 17

สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 - บ้านหนองสองห้อง ตำบลหนองบัวฮี

สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนบก หมู่ที่ 10- สะพานไม้ หมู่ที่ 20

สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองแวง ซ.วงศ์วรรณ ม.14 - ม.7

สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นวังเจ้าเมือง บ้านโนนบก หมู่ที่ 10

สัญญาจ้างโครงการปป.ถนนลูกรังพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเหลี่ยม ม.14 - ม.7

1ใบสั่งจ้างทำป้ายผ้าไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ชำระภาษีเทศบาลตำบลกุดประทาย

2ใบสั่งจ้างทำป้ายผ้าไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ชำระภาษีเทศบาลตำบลกุดประทาย

ใบสั่งจ้างจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 22 รายการ

ใบสั่งซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ

สัญญาโครงการปป.ถนนลูกรัง ซ.จันดี บ.แสนสุข ม.11

สัญญาโครงการปป.ถนนลูกรัง ซ.ทรายทอง บ.อุดมสุข ม.12

สัญญาโครงการปป.ถนนลูกรัง ซ.แม่กรอง-ท่อเหลี่ยม-สะพานไม้บ.โนนกอยม.4

สัญญาโครงการปป.ถนนลูกรัง บ.นาทุ่งม.3-ม.18

สัญญาโครงการปป.ถนนลูกรัง ม.2-บ.แขมห้วยกว้างบ.ดอนม่วย ม.2

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซ.พูนทรัพย์ บ.แสนสุข ม.20

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ.โนนบก ม.10

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังซ.พิกูล บ.สุขสมบูรณ์ ม.8

สัญญาจ้างโครงการซซ.ถนนลูกรังซ.เกษตรทฤษฎีใหม่(พ่อใหญ่จวบ)บ.สุขสมบูรณ์ ม.8

สัญญาจ้างโครงการซซ.ถนนลูกรังสายหนองกอก - หนองวัวบ.โนนขาม ม.1

สัญญาจ้างโครงการปป.ถนนลูกรังบ.แสนสุข ม.11 พุทธวจน สี่แยก ม.16ม.4ม.14

สัญญาจ้างซซ.ถนนลูกรัง ม.18 สายทางหน้าบ.กำนัน-ทางไปหนองสองแมวสี่แยกม.2-ม.7-สายทางสระน้ำม.2

สัญญาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยกกขาม บ้านกุดประทาย หมู่ที่ 5

สัญญาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยยะสูรย์ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14

สัญญาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยศิริแก้ว บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14

สัญญาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยหนองม่วง บ้านทุ่งแสงตะวัน หมู่ที่ 18

สัญญาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยหมูขุน บ้านแสนสุข หมู่ที่ 20

สัญญาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 21 - ม.12 - ตำบลนาโพธิ์

สัญญาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.16 - ม.7 ทางไปบ้านพ่อยืน บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 16

สัญญาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.19 - ทางไปตำบลโพนงาม บ้านคำนาแซง หมู่ที่ 19

สัญญาโครงการเกรดปรับแต่งถนนลูกรังในเขตพื้นที่ตำบลกุดประทาย

สัญญาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยข้างโรงเรียนบ้านโนนกอย - ต.โพนงาม บ้านโนนกอย หมู่ที่ 4

สัญญาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยนาโนน บ้านเหล่า หมู่ที่ 13

สัญญาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยพ่อเฉลิม บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 16

สัญญาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยพ่อโสภา บ้านแสนสุข หมู่ที่ 20

สัญญาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยร่องเม็ก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 8

สัญญาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยสวัสดิ์ บ้านหนองคู หมู่ที่ 6

สัญญาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยหนองแก บ้านโนนบก หมู่ที่ 10

สัญญาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยฮ่องเอือด บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 3

สัญญาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยพ่อการ - ห้วยมะไฟกลาง บ้านกุดเจริญ ม.15

สัญญาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยรุ้งตะวัน บ้านโนนขาม หมู่ที่ 1

สัญญาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยเรียบห้วยจันดา บ้านกุดประทาย ม.5

สัญญาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยโศกอื้อ ตอน 2 บ้านเหล่า ม.13

สัญญาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านนาทุ่ง ม.3 - ม.18 - ม.12 - ทางไปนาโพธิ์

สัญญาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.16 - ม.14 ซอยนาหนองโน บ้านโนนเจริญ ม.16

สัญญาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน บ.สุขสมบูรณ์ ม.8

1.ใบสั่งซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดำ

1ใบสั่งซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน

2.ใบสั่งซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดำ

2ใบสั่งซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน

สัญญาโครงการก่อสร้างถนนดินข้างวัดป่าคำนาแซง บ.คำนาแซง ม.9

สัญญาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังซ.สิมาบ้านกุดเจริญม.15

สัญญาโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น ห้วยขาม บ้านโนนขาม ม.1

สัญญาจ้างก่อสร้างคสล.ซ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลนาทุ่ง - โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ม.21

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าโรงเรียนนาทุ่ง บ้านนาทุ่ง ม.3

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำนาแซง ม.9

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำนาแซง ม.19

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนกอย ม.4

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเค็ง ม.7

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนบก ม.10

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสุขสมบูรณ์ ม.8

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองคู ม.6

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นโนนป่าข่า บ้านอุดมสุข ม.12

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศาลาประชาคม บ้านกุดประทาย ม.5

สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมฌาปนกิจสถาน (เมรุ) บ้านโนนขาม หมู่ที่ 1

สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลกุดประทาย จำนวน 7 ศูนย์

สัญญาจ้างโครงการขยายเขตประปา หมู่บ้าน บ้านแสนสุข ม.20

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาทุ่ง ม.3

สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงบ่อน้ำโบราณ (ส่างจาง) บ้านโนนขาม ม.1 – บ้านโนนเจริญ ม.16 (ห้วยขาม)

สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมห้องน้ำอาคารหอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านกุดเจริญ ม.15

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านนาทุ่ง ม.18

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านนาทุ่ง ม.21

สัญญาจ้างโครงการเกรดปรับแต่งถนนในเขตเทศบาลตำบลกุดประทาย

Subscribe Newsletter

แจ้งอีเมล์เพื่อรับข่าวสารจากเรา