ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

ร่างประกาศโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

ประกาศจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)

ประกาศโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางบ้านหนองแวง หมู่ที่ 14 – บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 16 ตำบลกุดประทาย

ประกาศโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางบ้านคำนาแซง หมู่ที่ 9 – บ้านเหล่า หมู่ที่ 13 ตำบลกุดประทาย

ประกาศโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายทางบ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 3 – บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14 ตำบลกุดประทาย