เทศบาลตำบลกุดประทายได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงานป.ป.ช.
02 พ.ค. 2562

เทศบาลตำบลกุดประทายได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงานป.ป.ช.