กองการศึกษา ศพด.บ้านอุดมสุข

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายในเด็กปฐมวัย

ประกาศสัญญา ใบสั่งซื้อ วัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายในเด็กปฐมวัย

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุดมสุข

ประกาศใบสั่งจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างธ.ค.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างม.ค.

ประกาศรายไตรมาส ที่ 1

ประกาศรายไตรมาส ที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศใบสั่งจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (สปสช.)

ประกาศใบสั่งซื้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศใบสั่งจ้าง