วันที่ 11 มกราคม  2563 เทศบาลตำบลกุดประทายได้จัดงานวันเด็ก  ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้เด็กตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้จักหน้าที่ของตนเอง อยู่ในระเบียบวินัย
13 ม.ค. 2563

วันที่ 11 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลกุดประทายได้จัดงานวันเด็ก ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้เด็กตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้จักหน้าที่ของตนเอง อยู่ในระเบียบวินัย