ในวันที่  15  มกราคม  2563 เทศบาลตำบลกุดประทายไดเข้าร่วมงานประเพณีบุญข้าวจี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมี นายสฤษดิ์  วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
16 ม.ค. 2563

ในวันที่ 15 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลกุดประทายไดเข้าร่วมงานประเพณีบุญข้าวจี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี