กิจกรรมแสดงเจตจำนงของนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างเทศบาลตำบลกุดประทายเพื่อสร้างความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น2563
08 มิ.ย. 2563

กิจกรรมแสดงเจตจำนงของนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างเทศบาลตำบลกุดประทายเพื่อสร้างความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น2563