กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายและร่วมแสดงเจตนาต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่จะปฏิบัติงานให้มีความซื่อสัตย์สุจริต 2563
15 ต.ค. 2563

กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายและร่วมแสดงเจตนาต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่จะปฏิบัติงานให้มีความซื่อสัตย์สุจริต 2563

กิจกรรมความร่วมมือระว่างเทศบาลตำบลกุดประทายร่วมกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี (สาขาเดชอุดม) ในการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลกุดประทาย มีจิตสำนึก ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ตระหนักและให้ความสำคัญในการประพฤติปฏิบัติตนยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม นำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปร

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่น ๆ