เทศบาลตำบลกุดประทาย ได้แสดงสัญลักษณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
22 ส.ค. 2561

เทศบาลตำบลกุดประทาย ได้แสดงสัญลักษณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง เทศบาลตำบลกุดประทาย ได้แสดงสัญลักษณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง เทศบาลตำบลกุดประทาย ได้แสดงสัญลักษณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น