ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลกุดประทาย

" โครงสร้างพื้นฐานดี  อาชีพดี  มากมีการศึกษา คุณภาพชีวิตที่ดี เน้นการเกษตรอินทรีย์ "

 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

  1. ปรับปรุงพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
  2. สนันสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพราษฎรของประชาชน
  3. ส่งเสริมการศึกษาให้ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง
  4. ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรด้วยการทำปุ๋ยหมักชีวภาพและการเกษตรอินทรีย์
  5. ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของประชาชน
  6. ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา  วัฒนาธรรม  และประเพณีท้องถิ่น
  7. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั้งยืน
  8. เสริมสร้างคามปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
  9. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน  ประชาชน  และความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในการพัฒนาแบบยั่งยืน
  10. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการ