โครงสร้างผู้บริหารเทศบาล

โครงสร้างคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดประทาย

นายกเทศมนตรี -----รองนายกเทศมนตรี----เลขานุการนายกเทศมนตรี-------ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี