โครงสร้างสภาเทศบาล

โครงสร้างสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดประทาย

ประธานสภาเทศบาล------รองประธานสภาเทศบาล-----สมาชิกสภาเทศบาล