แผนป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ ๖ เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ ๖ เดือน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

รายงานการนำแผนป้องกันการทุจริตฯไปปฏิบัติ รอบ ๑๒ เดือน

รายงานสรุปสถิติ เรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียนและร้องเรียนการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ ๖ เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของเทศบา

ประกาศเทศบาลตำบลกุดประทาย เรื่อง มาตรการ การใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเพื่อป้องกันการรับสินบน การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน