แผนป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ ๖ เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ ๖ เดือน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

รายงานการนำแผนป้องกันการทุจริตฯไปปฏิบัติ รอบ ๑๒ เดือน

รายงานสรุปสถิติ เรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียนและร้องเรียนการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ ๖ เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒