รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี

วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560