เอกสารดาวน์โหลด

พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ฯ ๒๕๖๐

พ.ร.บ.เทศบาล ๒๔๙๖

พ.ร.บ.การกำหนดแผนและการกระจายอำนาจฯ

พ.ร.บ. เทศบาล ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒

พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดยานยนตร์ฯ

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กฎกระทรวงการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กฎกระทรวงแบบบัตรประจำตัวทางหลวงท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยการเบิกค่าใช้จ่ายอปพร.ฯ

http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet

การเบิกจ่ายสวัสดิการฯ

แนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยในการช่วยเหลือประชาชน61

พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง62

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยในการเดินทางไปราการ60

พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น62

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย60

ระเบียบ มท, คุ้มครองที่ดินของรัฐ

233505_ระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำ

233506_ระเบียบค่าเช่าบ้าน พ.ศ. 2562 (ฉ 4)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการจ่ายเงินฯ

ระเบียบมท.ว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่นฯ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ

ระเบียบมทว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา 61

ระเบียบมท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ประกาศระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 61