ช่องทางการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบลกุดประทาย

171 หมู่ 13 ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 หมายเลขโทรศัพท์ 045-252-970 โทรสาร 045-252-971 อีเมล์ kudprathay@gmail.com