วิสัยทัศน์-พันธกิจ

     เทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีนายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ เทศบาลตำบลกุดประทาย ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

     วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) หมายถึง สภาพการณ์ที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต

"โครงสร้างพื้นฐานดี อาชีพดี มากมีการศึกษา คุณภาพชีวิตที่ดี เน้นการเกษตรอินทรีย์"

พันธกิจ (Mission)

     พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (คือเราต้องทำอะไรถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้)

 1. ปรับปรุงพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 2. สนันสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพราษฎรของประชาชน
 3. ส่งเสริมการศึกษาให้ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง
 4. ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรด้วยการทำปุ๋ยหมักชีวภาพและการเกษตรอินทรีย์
 5. ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของประชาชน
 6. ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา วัฒนาธรรม และประเพณีท้องถิ่น
 7. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั้งยืน
 8. เสริมสร้างคามปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 9. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน ประชาชน และความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในการพัฒนาแบบยั่งยืน
 10. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการ

 

เป้าประสงค์ (Goal)

     เป้าประสงค์ หมายถึง การระบุสภาพที่ต้องการให้สำเร็จ (การดำเนินการ เพื่อให้เกิดอะไร ถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์หรือภาพความสำเร็จของวิสัยทัศน์)

 1. ก่อสร้างทางคมนาคม ทั้งทางบก และทางน้ําให้สะดวกรวดเร็ว และมี สาธารณูปโภคที่สมบูรณ์
 2. ให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
 3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชาชนให้เป็นระบบมีประสิทธิภาพและทันสมัย
 4. ให้เกษตรกรทําการเกษตรแบบปลอดสารพิษด้วยจุลินทรีย์และสารสมุนไพร
 5. สร้างสวัสดิการด้านการดูแลสุขภาพประชาชนให้แข็งแรง ปลอดภัยจากโรคติดต่อ ร้ายแรง
 6. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีอันดีของท้องถิ่น
 7. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ แบบยั่งยืน
 8. ป้องกันและรักษาไว้ซึ่งที่สาธารณประโยชน์ซึ่งชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกัน
 9. ดําเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 10. ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 11. นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินงานใน องค์กรในการบริการประชาชน

 

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ