สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

      วัดบ้านกุดประทาย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 15 บ้านกุดเจริญ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ ในตําบลกุดประทาย มีลักษณะ ทางสถาปัตยกรรมทางอีสานที่สวยงาม สะอาด สงบ เหมาะสําหรับผู้ปฎิบัติธรรม ในอดีตท่านพระครูเมตตาคุณ (พรมมา ชาคโร) เป็นเจ้าอาวาสวัด ซึ่งปัจจุบันท่านได้มรณภาพไปแล้ว

      สวนป่าแห่งการเรียนรู้บ้านคำนาแซง ตั้งอยู่บ้านคํานาแซง หมู่ที่ 19 มีพื้นที่ประมาณ 60 ไร่ เป็นแหล่งรวมพันธุ์ไม้ยืนต้นนานาชนิด เช่น ตะแบก สัก ยาง ตะเคียน แดง บาก อยู่อย่างหนาแน่นและพันธ์ไม้ล้มลุกต่างๆ รวมทั้งพืชตระกูลเฟิร์นที่ หายาก เช่น ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง เป็นต้น เนื่องจากมีความชุ่มชื้นเป็นแหล่งชุ่มน้ำ มีสัตว์ป่าขนาดเล็กอาศัย อยู่ เช่น นก กระรอก กิ่งก่า แมลงต่างๆ อาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก มีเส้นทางเดินสําหรับเดินดูธรรมชาติ เพื่อ ศึกษาชนิดของต้นไม้และสัตว์ต่างๆได้อย่างใกล้ชิด

       ฝายน้ำล้นห้วยอีเขียว ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 บ้านโนนกอย ติดถนนทางหลวงชนบท หมํายเลข 4213 เป็นฝายกันคอนกรีตเสริมเหล็กที่สร้างขึ้น โดยเทศบําลตําบลกุดประทาย ขนาดความสูง 1.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร กั้นลํา น้ำห้วยอีเขียวที่ไหลผ่านมาทางทิศตะวันออกผ่านบ้านโนนกอย เพื่อไหลลงลําโดมใหญ่ ในช่วงฤดูฝน ห้วง เดือน มิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม ระดับน้ำจะสูงขึ้นผ่านระดับสันฝายเกิดเป็นน้ำตกขนาดเล็ก เหมาะสําหรับนั่งชมหรือพักผ่อนเล่นน้ำตามโขดหินที่ลดลั่นกัน

      ลําโดมใหญ่ ต้นน้ำอยู่บริเวณเทือกเขาดงรัก ไหลขึ้นเหนือผ่านอําเภอน้ำยืนอําเภอเดชอุดม และ อําเภอนาเยีย ลงสู่แม่น้ำมูลที่บ้านปากโดม อําเภอพิบูลมังสาหาร มีความยาวประมาณ 250 กิโลเมตร ช่วงผ่านอําเภอเดชอุดมจะไหลผ่านพื้นที่ตําบลกุดประทาย ที่บ้านคํานาแซง หมู่ที่ 19, 9 ในช่วงฤดูแล้ง ห้วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือน เมษายน ปริมาณน้ำจะลดลง ทําให้เกิดหาดทรายสีขาวและแก่งหิน เหมาะสําหรับการเล่นน้ำคลายร้อน พักผ่อน ของนักท่องเที่ยว

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ