สำนักปลัดเทศบาล

นายสุรสิทธิ์ ธรรมเริง

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


หัวหน้าฝ่าย

นางอภิสรา วงษ์วัน

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

สิบเอกมงคล คำภาแก้ว

หัวหน้าฝ่ายปกครอง


พนักงานเทศบาล

นายณรงค์ศักดิ์ ระวังดี

นิติกรชำนาญการ

นางสาวธวัลรัตน์ นาจาน

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ชำนาญการ

นายประเสริฐ ไชยศาสตร์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายคมศร วาจาสัตย์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวรัตติญา สุภักดิ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายวีระพันธ์ ไชยเดช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

จ่าเอก จงจิต งามสนิท

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายพงค์อนันท์ แสงเนตร

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นางสาวสมหมาย โพธิสาร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางอุทัยวรรณ วรรณประภา

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวดวงฤทัย จันทร์ภิรักษ์

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาววิลาวรรณ โมคทิพย์

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวจิตรา ทองไทย

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวจิรนันท์ วิจารย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

นางสาวอัญชลี สมสนิท

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนันทิตา มิ่งขวัญ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสงกา กลิ่นบัว

พนักงานขับรถยนต์

นายฉายา หารวย

พนักงานขับรถยนต์

นายปรีดา นะโส

พนักงานขับรถยนต์

นายนิล ศิริคำ

คนงานทั่วไป

นางสาววิจิตรา วิระมาตย์

คนงานทั่วไป

นายสุทิน รูปแก้ว

คนงานทั่วไป

นายนพภา นอลา

คนงานทั่วไป

นายอุดร อัครบุตร

คนงานทั่วไป

นายสายันต์ ศรีสุข

คนงานทั่วไป

นายพิชิตชัย ทองวิเศษ

คนงานทั่วไป

นายอธิชัย สินทรัพย์

คนงานทั่วไป

นายเอกชัย ประจันทร์

คนงานทั่วไป

นายศักดิ์ดา สายวรรณ

คนงานทั่วไป

นายรติกาล ขันธวัตร

คนงานทั่วไป

นางสาวเพ็ญศรี บุญล้อม

คนงานทั่วไป

นายชาติชาย คำพันธ์

คนงานทั่วไป

นายวัชรินทร์ ศรีสะอาด

คนงานทั่วไป

นางประภาพร ทองวร

คนงานทั่วไป

นายประยูร วิสาร

พนักงานดับเพลิง

นายอุทิศ บุญชิต

พนักงานดับเพลิง

นายทัศนัย ประมนต์

พนักงานดับเพลิง

นายบุญชู ทาอ่อน

พนักงานดับเพลิง

นายอธิวัฒน์ พรชู

พนักงานดับเพลิง

นายไพวัลย์ เรือนสายแก้ว

คนสวน

นางกมล สุรเกษ

แม่บ้าน

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ