หาดทรายริมลำโดมใหญ่บ้านคํานาแซง

วันจันทร์, 01 มีนาคม 2564 12:34

      ลําโดมใหญ่ ต้นน้ำอยู่บริเวณเทือกเขาดงรัก ไหลขึ้นเหนือผ่านอําเภอน้ำยืนอําเภอเดชอุดม และ อําเภอนาเยีย ลงสู่แม่น้ำมูลที่บ้านปากโดม อําเภอพิบูลมังสาหาร มีความยาวประมาณ 250 กิโลเมตร ช่วงผ่านอําเภอเดชอุดมจะไหลผ่านพื้นที่ตําบลกุดประทาย ที่บ้านคํานาแซง หมู่ที่ 19, 9 ในช่วงฤดูแล้ง ห้วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือน เมษายน ปริมาณน้ำจะลดลง ทําให้เกิดหาดทรายสีขาวและแก่งหิน เหมาะสําหรับการเล่นน้ำคลายร้อน พักผ่อน ของนักท่องเที่ยว

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ