ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายนำ้ บ้านกุดประทาย หมู่ 5 (ฝั่งร้านค้าชุุมชนหมู่บ้าน)ไปทางบ้านจันดา

วันจันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2564 13:56

     เทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายนำ้ บ้านกุดประทาย หมู่ 5(ฝั่งร้านค้าชุุมชนหมู่บ้าน)ไปทางบ้านจันดา ราคากลางคำนวณ ณ.วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 วงเงินราคากลาง 496,000 บาท(สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

     เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอประชาสัมพันธ์ ราคากลางดังกล่าวข้างต้น ให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ