มาตรการ การใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต สร้างคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อป้องกันการรับสินบน การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

วันอังคาร, 01 ตุลาคม 2562 14:23

    เทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำมาตรการ การใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต สร้างคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อป้องกันการรับสินบน การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

     เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอประชาสัมพันธ์มาตรการ การใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต สร้างคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อป้องกันการรับสินบน การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้)

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ