ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก 2564

      เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รอบเดือนตุลาคม 2562- กันยายน 2563   ณ  ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลกุดประทาย

      เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกุดประทายพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 6 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  ณ  ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลกุดประทาย

      เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2564 เทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ทำการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย หลังจากประมวลผลเสร็จ คณะกรรมการฝ่ายยุบหีบบัตรเลือกตั้งได้ยุบหีบบัตรสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เป็นหีบเดียว และให้คณะกรรมการเก็บรักษาหีบบัตรนำส่งสถานีตำรวจภูธรเดชอุดม

      เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2564 เทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายวุทิภูมิ สุรเสน ปลัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล จัดกิจกรรมออกรณรงค์ "รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบเข้าคูหา" เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย วันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค. 2564 เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ

      เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2564 เทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายวุทิภูมิ สุรเสน ปลัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล จัดกิจกรรมออกรณรงค์ "รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบเข้าคูหา" เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย วันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค. 2564 เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ

      เทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรี กองกาศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการประเมินฯ จัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ