ข่าวกิจกรรม

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายกองโทเสนีย์ มะโน นายอำเภอเดชอุดม พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและแนะนำข้อปฏิบัติในการปฏิบัติราชการ เทศบาลตำบลกุดประทาย เทศบาลตำบลโพนงาม และ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย

ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และ กำนัน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย"

ในวันที่ 14 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลกุดประทาย จัดโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี"

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)ปีงบประมาณ2566

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)ปีงบประมาณ2566

ในวันที่ 19- 27 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดประทายจัดโครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลกุดประทาย

ในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดประทายจัดโครงการจัดรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดประทาย จัดโครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมฝึกอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์จากน้ำหมักชีวภาพ จาก พืช ผัก ผลไม้ และเศษอาหารสิ่งเหลือใช้ในครัวเรือน

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ